Регламент прокуратури Рівненської області затверджений наказом №33 від 14.05.2012 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ прокурора Рівненської області 14 травня 2012 року №33
(Із змінами, внесеними наказами прокурора Рівненської області від 08.04.2013 №32, від 24.05.2013 №42, від 07.06.2013 №48, від 14.06.2013 №53, від 21.10.2013 №66, від 17.07.2014 №41, від 01.12.2014 №78, від 28.04.2015 №44, від 28.10.2015 №119, від 06.11.2015 №126, від 23.11.2015 №133, від 08.02.2016 №27, від19.04.2016 №61, від 02.08.2016 № 93, від 29.09.2016 № 131, від 06.02.2017 № 11)Р Е Г Л А М Е Н Т
прокуратури Рівненської області

1. Загальні положення

1.1. Організація, засади і порядок діяльності прокуратури Рівненської області (далі – прокуратура області) визначаються Конституцією України, Законом України “Про прокуратуру”, іншими законодавчими актами, міжнародно-правовими договорами, наказами, вказівками, інструкціями Генерального прокурора України, прокурора області, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.

1.2. Керівництво прокуратурою області та підпорядкованими прокурорами здійснює прокурор Рівненської області (далі – прокурор області).

1.3. Перший заступник та заступники прокурора області організовують, спрямовують та контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорсько-слідчої діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.

1.4. Розподіл службових обов’язків між керівництвом прокуратури області та взаємозамінність визначаються наказом прокурора області. Примірник наказу упродовж п’яти робочих днів з моменту підписання надсилається до відповідного підрозділу прокуратури вищого рівня.

1.5. За координацію діяльності першого заступника, заступників прокурора області, структурних підрозділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, відповідає прокурор області.

1.6. Начальники структурних підрозділів прокуратури області, їх перший заступник та заступники є безпосередніми організаторами роботи у підрозділах.

1.7. На апарат прокуратури області покладається також організаційне забезпечення прокуратур нижчого рівня, спрямування їх діяльності згідно з вимогами законодавства.

1.8. Прокуратура області бере до свого розгляду питання, що належать до компетенції підпорядкованих прокуратур, лише за виняткових обставин та за письмовою вказівкою керівника прокуратури.

1.9. Не допускається у повсякденній діяльності прояви заорганізованості, формалізму, зайвого паперотворення, дріб’язкової опіки підлеглих.

1.10. Розмежування повноважень між органами прокуратури області з окремих напрямів здійснюється за потреби на основі територіального і функціонального (галузевого) принципів наказом прокурора області.

1.11. Проекти наказів, інструкцій, положень, вказівок прокурора області, зміни та доповнення до них готуються структурними підрозділами відповідно до напрямів прокурорсько-слідчої діяльності за погодженням із першим заступником та заступниками прокурора області і відділом організаційного та правового забезпечення. Їх оформлення здійснюється у порядку, встановленому Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України. Примірники наказів про розмежування повноважень між прокуратурами різних рівнів або закріплення об’єктів нагляду за прокуратурами упродовж п’яти робочих днів з моменту підписання надсилається до відповідного підрозділу прокуратури вищого рівня.

1.12. Зміни та доповнення до Регламенту прокуратури Рівненської області вносяться відповідним наказом прокурора області, що готується відділом організаційного та правового забезпечення на підставі обґрунтованих пропозицій керівників структурних підрозділів, завізованих першим заступником та заступниками прокурора області. Примірник регламенту роботи прокуратури упродовж п’яти робочих днів з моменту підписання надсилається до відповідного підрозділу прокуратури вищого рівня.

1.13. Проекти наказів щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури області і підпорядкованих прокуратур готуються структурними підрозділами та подаються на підпис прокурору області після погодження з відповідними першим заступником та заступниками прокурора області та відділом роботи з кадрами.

1.14. Пропозиції про зміни і доповнення до структури прокуратури області готуються відділом роботи з кадрами за участі відділом організаційного та правового забезпечення і за поданням прокурора області надсилаються до Департаменту кадрової роботи Генеральної прокуратури України.

1.15. Пропозиції про штатну чисельність органів прокуратури області розробляються відділом роботи з кадрами у взаємодії з структурними підрозділами прокуратури області, погоджується з відділом організаційного та правового забезпечення і надсилаються до Департаменту кадрової роботи Генеральної прокуратури України.

1.16. Відділ роботи з кадрами невідкладно доводить до відома керівників структурних підрозділів та підпорядкованих прокурорів про зміни у структурі Генеральної прокуратури України та прокуратури області, призначення, переміщення керівних кадрів, а в необхідних випадках – накази Генерального прокурора України і прокурора області про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників.

1.17. Діяльність конкурсної комісії по заміщенню вакантних посад державних службовців прокуратури області, регламентується Законом України «Про державну службу», наказами Генеральної прокуратури України та прокурора області, іншими нормативно-правовими актами.

1.18. Внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників прокуратури Рівненської області.

1.19. Порядок здійснення представництва прокуратури області та її службових осіб у судах загальної юрисдикції у провадженнях, у яких прокуратура області та її службові особи виступають як сторони або треті особи, встановлюється прокурором області.

1.20. Перший заступник та заступники прокурора області згідно з розподілом обов’язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в судах загальної юрисдикції у справах, де прокуратура області, її службові особи виступають як сторони, треті особи або суб’єкти оскарження.

1.21. Діяльність прокуратури області здійснюється в умовах гласності. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені прокуратури області надсилаються прес-секретарем (на правах прокурора прокуратури) за погодженням із прокурором області. Персональну відповідальність за достовірність і повноту наданих відомостей несуть перший заступник та заступники прокурора області, керівники структурних підрозділів, прес-секретар (на правах прокурора прокуратури).

1.22. Прокуратура області має офіційний веб-сайт, на якому розміщується інформація про діяльність органів прокуратури області, документи нормативного характеру, відомості, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації», а також офіційні повідомлення для засобів масової інформації, які надходять від прес-секретаря (на правах прокурора прокуратури). Порядок розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті встановлюється наказом прокурора області.

1.23. Для прокурорсько-слідчих працівників, які мають класні чини, при участі в роботі координаційних, міжвідомчих нарад, в судовому розгляді кримінальних, цивільних, адміністративних і господарських справ, а також в інших випадках офіційного представництва носіння форменого одягу обов’язкове.

1.24. Загальне і таємне діловодство в органах прокуратури області здійснюється у відповідності з Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України, Порядком організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.

 

2. Організація роботи структурних підрозділів прокуратури області

2.1. Самостійний структурний підрозділ прокуратури області – це управління, відділ, інші підрозділи на правах відділів, що відповідно до затвердженої структури прокуратури області не входять до складу інших підрозділів і підпорядковуються безпосередньо першому заступнику та заступникам прокурора області або прокурору області.

2.2. Завдання і функції структурного підрозділу, права та обов’язки його працівників визначаються у Положеннях, які затверджуються наказами прокурора області. Положення про самостійні структурні підрозділи прокуратури області попередньо візуються їх начальниками, начальником відділу організаційного та правового забезпечення і відповідними першим заступником та заступниками прокурора області. Оригінали цих документів після затвердження передаються до відділу організаційного та правового забезпечення. Один примірник такого документу упродовж п’яти робочих днів з моменту підписання надсилається до відповідного підрозділу прокуратури вищого рівня.

2.3. Розподіл функціональних обов’язків між працівниками структурних підрозділів проводиться їх керівниками та затверджується відповідними першим заступником та заступниками прокурора області, а в структурних підрозділах, підпорядкованих прокурору області, – прокурором області. При розподілі враховується теоретична підготовка, практичний досвід, індивідуальні нахили та здібності працівників. Один примірник документу після затвердження передається до відділу організаційного та правового забезпечення.

2.4. Робота структурних підрозділів обласного апарату організовується, як правило, за зонально-предметним принципом з використанням спеціалізації працівників, закріплення за ними зон і предметів (тем) як дієвого засобу підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності. За кожним працівником структурного підрозділу визначаються функціональні обов’язки та права, закріплюються місцеві прокуратури, предметні напрями роботи, встановлюється обов’язковий перелік інформації, документів, матеріалів і статистичних даних, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

2.5. Зональні прокурори забезпечують:
- належний вплив на стан справ у закріплених прокуратурах та ефективність роботи з відповідного напряму діяльності;
- формування накопичувальних справ, у яких зосереджуються матеріали, що характеризують стан законності на предметних напрямах, території та об’єктах, піднаглядних закріпленим прокуратурам;
- методичне керівництво роботою закріплених прокуратур на певному напрямі, оперативний контроль за своєчасним і повним виконанням управлінських рішень;
- вивчення якості актів прокурорського реагування, інших документів та вжиття заходів до усунення недоліків при їх підготовці, надання працівникам підпорядкованих прокуратур фахової практичної допомоги;
- періодичне вивчення з виїздами на місця стану справ у підпорядкованих прокуратурах у порядку, встановленому розділом 9 Регламенту.

2.6. Структурні підрозділи прокуратури області роботу на своїх напрямах організовують з урахуванням галузевих наказів Генерального прокурора України, основного плану роботи, нарад, доручень, вказівок, інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та прокуратури області.

2.7. Узгодженість у роботі структурних підрозділів обов’язкова при здійсненні спільних заходів, зокрема:
- розробці наказів, вказівок прокурора області та їх виконанні;
- плануванні роботи, підготовці планових і позапланових завдань підпорядкованим прокурорам;
- вивченні та узагальненні практики прокурорської діяльності, у тому числі при комплексному опрацюванні тем, пріоритетних у прокурорсько-слідчій діяльності;
- організації та проведенні виїздів до підпорядкованих прокуратур;
- підготовці документів до органів влади, правоохоронних та інших органів;
- визначенні оптимальної структури та штатної чисельності апарату прокуратури області, підпорядкованих прокуратур;
- опрацюванні та підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів;
- розробці методичних рекомендацій, пам’яток, інформаційних листів;
- підвищенні ділової кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.

2.8. Забезпечення комплексного підходу щодо вирішення питань при плануванні роботи, проведенні нарад у прокурора області, контролю виконання, організації виїздів працівників кількох структурних підрозділів до підпорядкованих прокуратур, а також в інших випадках за вказівкою прокурора області, здійснює відділ організаційного та правового забезпечення.

2.9. Проекти змін і доповнень до чинного законодавства чи нових законодавчих актів, які ініціюються прокуратурою області, розробляються відділом організаційного та правового забезпечення з урахуванням пропозицій відповідних структурних підрозділів обласного апарату та підпорядкованих прокуратур.

 

3. Планування роботи

3.1. План роботи прокуратури області складається на квартал, затверджується прокурором області та разом із графіком виїздів і списком осіб, які викликаються на стажування, не пізніше 30 числа останнього місяця поточного кварталу надсилається до місцевих прокуратур, передається для організації виконання першому заступнику та заступникам прокурора області, начальникам структурних підрозділів. Корегування плану за необхідності здійснюється наказом керівника регіональної прокуратури, про що інформуються місцеві прокуратури.

3.2. Забезпечувати цілеспрямованість, конкретність і реальність плану, його відповідності вимогам часу та потребам практичної діяльності.

3.3. Пропозиції до плану роботи, графіка виїздів, списку осіб, які викликаються на стажування, вносяться до відділу організаційного та правового забезпечення не пізніше 15 числа останнього місяця поточного кварталу керівниками структурних підрозділів за попереднім погодженням із відповідними першим заступником та заступниками прокурора області або прокурором області, якому такі керівники безпосередньо підпорядковані. Зазначені пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності галузевих перевірок підпорядкованих прокуратур, структурних підрозділів, надання практичної допомоги, заходів навчального і методичного характеру, стажування прокурорсько-слідчих працівників. Спірні питання щодо обґрунтованості окремих пропозицій керівників структурних підрозділів вирішуються відділом організаційного та правового забезпечення з відповідними першим заступником та заступниками прокурора області, а при необхідності – прокурором області.

3.4. У плані роботи окремо зазначати самостійно визначені заходи та ті, що передбачені планом роботи прокуратури вищого рівня. Підпорядковані прокурори форми та періодичність планування роботи визначають самостійно, виходячи зі стану законності.

3.5. За наслідками опрацювання пропозицій відділом організаційного та правового забезпечення формується проект плану роботи прокуратури області. Завізований керівниками самостійних структурних підрозділів і узгоджений із першим заступником та заступниками прокурора області план подається начальником відділу організаційного та правового забезпечення для затвердження прокурору області.

3.6. Виключено.

3.7. Упродовж кварталу зміни до плану, за необхідності, вносяться у такому ж порядку на підставі мотивованого рапорту відповідного першого заступника та заступників прокурора області або керівника структурного підрозділу, що безпосередньо підпорядкований прокурору області, за погодженням з відділом організаційного та правового забезпечення. Про внесення змін відповідальний структурний підрозділ невідкладно інформує підпорядкованих прокурорів.

3.8. Науково-практичні конференції, семінари, інші навчальні заходи за участі працівників підпорядкованих прокуратур проводяться структурними підрозділами прокуратури області відповідно до плану роботи прокуратури області та нарад у Генерального прокурора України та прокурора області. В інших випадках такі заходи здійснюються лише за рапортом відповідного першого заступника та заступників прокурора області або керівника структурного підрозділу, що безпосередньо підпорядкований прокурору області, погодженим із прокурором області.

3.9. Виконання планового заходу завершується:
- проведення перевірок організації виконання галузевих наказів Генерального прокурора України в підпорядкованих прокуратурах чи надання їм практичної допомоги – складанням доповідної записки на ім’я прокурора області за підписом виконавця, погодженої керівником самостійного структурного підрозділу і відповідним першим заступником та заступниками прокурора області;
- проведення семінарів, науково-практичних конференцій – складанням рапорту на ім’я прокурора області про їх проведення за підписом відповідного першого заступника та заступників прокурора області, а в структурних підрозділах, підпорядкованих прокурору області, – керівника підрозділу.

3.10. Документи на виконання планових заходів перед доповіддю прокурору області вивчаються в відділі організаційного та правового забезпечення. Працівник відділу перевіряє наявність передбачених планом доповідних записок про проведення перевірок організації виконання галузевих наказів Генерального прокурора України в підпорядкованих прокуратурах чи надання їм практичної допомоги, матеріалів семінарів, науково-практичних конференцій, наявність та обґрунтованість пропозицій про реалізацію заходу, додержання встановленого порядку узгодження, інших вимог, передбачених галузевим наказом Генерального прокурора України та цим Регламентом.

3.11. Доповідні записки про виконання планових заходів повинні містити конкретні пропозиції щодо їх реалізації (розгляду на оперативній нараді, надсилання інформаційних листів, листів орієнтовного характеру, листів-зауважень тощо).

3.12. Про виконання планового заходу перший заступник та заступники прокурора області особисто доповідають прокурору області з внесенням пропозицій щодо шляхів реалізації відповідних матеріалів.

3.13. Виконання планового заходу у повному обсязі (проведення перевірок організації виконання галузевих наказів Генерального прокурора України в підпорядкованих прокуратурах чи надання їм практичної допомоги, семінарів, науково-практичних конференцій) повинно бути завершено у тому місяці, який визначено у плані. У разі неможливості виконання заходу в установлений термін відповідний перший заступник та заступники прокурора області, керівник структурного підрозділу, що безпосередньо підпорядкований прокурору області, не пізніше ніж за тиждень до кінця місяця звертається з мотивованим рапортом до прокурора області про продовження строку виконання. Дата реалізації планових заходів шляхом розгляду відповідного питання на нараді визначається прокурором області.

3.14. Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових заходів покладається на першого заступника та, заступників прокурора області, керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані прокурору області, та відділ організаційного та правового забезпечення, а щодо стажування працівників підпорядкованих прокуратур – на відділ роботи з кадрами.

3.15. Після виконання планового заходу керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують невідкладну передачу копій відповідних документів (доповідних записок, матеріалів семінарів, науково-практичних конференцій) до відділу організаційного та правового забезпечення, який завершує контроль за виконанням планового заходу лише після передачі копій усіх документів, що свідчать про кінцеву реалізацію заходу (протоколу оперативної наради, направлених на місця листів тощо).

3.16. Відділ організаційного та правового забезпечення зобов’язаний активно впливати на стан планування роботи, вивчати обґрунтованість пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів та їх відповідність вимогам наказів Генерального прокурора України та цього Регламенту, вносити пропозиції щодо удосконалення якості та процедури планування, надавати прокурору області інформацію про стан виконання планових заходів.

 

4. Порядок надіслання завдань, доручень та листів підпорядкованим прокурорам

4.1. З метою організації виконання планових заходів самостійними структурними підрозділами готуються завдання, які надсилаються на місця за підписом першого заступника та заступників прокурора області або прокурора області у термін, необхідний для якісного виконання, але не пізніше ніж за місяць до встановленого строку. Якщо плановий захід стосується кількох структурних підрозділів, надсилається одне спільне завдання, відповідальність за підготовку якого покладається на першого виконавця, зазначеного у плані.

4.2. В інших випадках завдання і доручення надсилати на місця тільки за підписом керівника регіональної прокуратури, а за погодженням із керівником регіональної прокуратури – також за підписом його першого заступника чи заступників

4.3. За підписом першого заступника та заступників прокурора області можуть також надаватися та надсилатися:
- завдання на виконання координаційних, міжвідомчих, оперативних та апаратних нарад під головуванням прокурора області;
- завдання на виконання вказівок прокурора області, у тому числі з метою забезпечення належної підготовки до нарад у прокурора області;
- листи-зауваження, у тому числі за наслідками виїздів до підпорядкованих прокуратур;
- листи орієнтовного та інформаційного характеру, а також про надання пропозицій чи інформації у зв’язку з проведенням навчально-методичних заходів, внесенням змін до чинного законодавства;
- доручення щодо проведення перевірок звернень громадян, народних депутатів України, за матеріалами ревізій, аудиту, перевірок конкретних органів державного контролю і управління, заяв і повідомлень про злочини, повідомлень у засобах масової інформації та у конкретних справах.

4.4. Усі завдання та листи, зазначені у пунктах 4.1-4.3 (крім зазначених в останньому абзаці пункту 4.3), до підпису керівництвом прокуратури області надаються для вивчення до відділу організаційного та правового забезпечення. Завдання повинні чітко формулюватися, в них даються методичні рекомендації з питань проведення перевірок, встановлюється термін виконання з урахуванням того, щоб реалізація матеріалів була б завершена у строк, передбачений планом роботи, рішенням наради.

4.5. Працівники відділу організаційного та правового забезпечення з’ясовують, чи дотримано вимоги Регламенту при оформленні документа, чи відповідає його зміст критеріям, визначеним галузевими наказами Генерального прокурора України, та в разі відсутності зауважень візують, а після підпису та реєстрації відповідним підрозділом присвоюють порядковий номер з відміткою “окв”. Перший примірник документа того ж дня передається до відділу організаційного та правового забезпечення. Завізовані примірники таких документів зберігаються у відділі організаційного та правового забезпечення.

4.6. Витребовування від підпорядкованих прокуратур інформації, а також даних, що не пов’язані з прокурорською діяльністю та звітністю, не допускається.

4.7. Надіслання документів, передбачених пунктами 4.1, 4.2, абзацами другим-п’ятим пункту 4.3, без реєстрації в відділі організаційного та правового забезпечення забороняється. Листи, завдання, доручення, підготовлені з порушенням установлених Регламентом вимог, відділом документального забезпечення повертаються виконавцям. У разі суперечностей питання вирішується прокурором області.

4.8. За наявності інформації про направлення завдань та листів усупереч встановленому порядку чи таких, що не відповідають вимогам організаційно-розпорядчих документів Генерального прокурора України, начальник відділу організаційного та правового забезпечення негайно доповідає прокурору області для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття відповідних заходів реагування.

4.9. За необхідності систематичного одержання від підпорядкованих прокурорів відомостей про проведену роботу їм надсилаються завдання з періодичними термінами інформування прокуратури області. За минуванням потреби виконання таких завдань припиняється за рішенням прокурора на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого з відповідним першим заступником та заступниками прокурора області та завізованого в відділі організаційного та правового забезпечення. Відділ організаційного та правового забезпечення вивчає доцільність тривалого виконання завдань з періодичним терміном інформування, вносить пропозиції про зняття їх з контролю. Після підпису прокурором області лист долучається до знятого з виконання такого завдання.

 

5. Організація роботи колегії прокуратури області 
(Виключений наказом прокурора області від 28.10.2015 №119)

6. Організація проведення нарад

6.1. Керівництвом прокуратури області, начальниками структурних підрозділів проводяться оперативні наради за необхідності розгляду та обговорення питань з окремих напрямів діяльності підпорядкованих прокуратур і піднаглядних органів, що не потребують комплексного підходу до їх вирішення, а також щодо організації роботи структурних підрозділів апарату, результатів перевірок, надання практичної допомоги, аналітичних досліджень, звітів прокурорсько-слідчих працівників про виконання службових обов’язків, виконавської дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Порядок денний оперативної наради складається та підписується відповідальною за організацію її проведення особою.

6.2. За рішенням прокурора області за участі його першого заступника та заступників прокурора області, керівників структурних підрозділів та інших працівників прокуратури області проводяться апаратні наради для визначення невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності.

6.3. Організація проведення оперативних (апаратних) нарад у прокурора області здійснюється відділом організаційного та правового забезпечення, а за дорученням прокурора області – іншими структурними підрозділами.

6.4. Результати оперативної (апаратної) наради оформлюються протоколами упродовж п’яти робочих днів з часу її проведення за підписом головуючого лише у разі прийняття рішень та визначення конкретних заходів. Якщо такі рішення та заходи не визначалися, у відповідній книзі обліку фіксується дата проведення наради, склад учасників, розглянуті питання.

6.5. Контроль за якісним і своєчасним виконанням рішень оперативних нарад у структурних підрозділах покладається на їх керівників, у першого заступника та заступників прокурора області – на начальників самостійних структурних підрозділів, у прокурора області – на першого заступника та заступників прокурора області, відділ організаційного та правового забезпечення.

6.6. Рішення оперативних (апаратних) нарад, проведених під головуванням прокурора області, знімаються з контролю на підставі обґрунтованого рапорту першого заступника та заступників прокурора області або керівника структурного підрозділу, що безпосередньо підпорядкований прокурору області, завізованого начальником відділу організаційного та правового забезпечення.

6.7. Якщо контроль за виконанням рішення наради покладався на першого заступника та заступників прокурора області, такий рапорт готується відділом організаційного та правового забезпечення на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених із відповідними першим заступником та заступниками прокурора області.

6.8. Рішення оперативних нарад у першого заступника та заступників прокурора області та керівників структурних підрозділів знімаються з контролю на підставі рапорту тих працівників, на яких покладався контроль.

6.9. У разі неналежного виконання ухваленого нарадою рішення або окремих заходів контроль виконання у цій частині продовжується.

6.10. Облік оперативних та апаратних нарад, проведених прокурором області, здійснюється відділом організаційного та правового забезпечення, а щодо розслідування кримінальних проваджень, які перебувають у провадженні слідчих слідчого відділу прокуратури області, – відповідним самостійним структурним підрозділом. У структурних підрозділах здійснюється облік оперативних нарад, проведених їх керівниками. Такий облік ведеться окремо – щодо оперативних нарад, проведених першим заступником та заступниками прокурора області, начальниками відділів та інших підрозділів на правах відділів.

6.11. Для узгодження діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності прокурором області проводяться координаційні наради за участі керівників правоохоронних органів.

6.12. Організація, підготовка та проведення координаційних нарад здійснюється відповідно до Положення про координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції, затвердженого в установленому порядку.

6.13. У необхідних випадках складається план підготовки до проведення координаційної наради. Матеріали (доповідні записки, довідки, аналізи, узагальнення, списки запрошених осіб, інші документи) та проекти постанов координаційних нарад готуються працівниками самостійних структурних підрозділів, яких стосується винесене на розгляд питання. Документи, що виносяться на розгляд наради, візуються виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів та відповідними першим заступником та заступниками прокурора області.

6.14. За організаційне забезпечення підготовки та проведення координаційних нарад у сфері протидії злочинності відповідає управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області.

6.15. З метою підготовки матеріалів та проектів документів на розгляд координаційної наради, організації виконання узгоджених рішень наказом прокурора області може створюватися робоча група з представників відповідних правоохоронних органів за погодженням з їх керівниками.

6.16. Відповідальний самостійний структурний підрозділ забезпечує участь у нараді запрошених осіб, після проведення наради, за необхідності, доопрацьовує прийняту постанову і передає її відповідному першому заступнику та заступнику прокурора області для підпису головою та учасниками наради, після чого надсилає виконавцям, складає протокол.

6.17. За результатами вивчення стану додержання законності в діяльності територіальних органів міністерств, відомств керівництвом прокуратури області можуть проводитися міжвідомчі наради за участі керівників відповідних органів. На таких нарадах заслуховуються інформації, звіти, виступи учасників та ухвалюються узгоджені рішення.

6.18. Матеріали міжвідомчої наради готуються самостійним структурним підрозділом, який ініціював розгляд питання. Ним забезпечується участь запрошених осіб, готується проект постанови. За результатами проведення наради постанова доопрацьовується і подається на підпис прокурору області або його першому заступнику та заступникам прокурора області, та відповідним посадовим особам – учасникам наради, після чого надсилається виконавцям.

6.19. Постанови координаційної, міжвідомчої наради підписуються головуючим та іншими учасниками упродовж п’яти робочих днів з часу проведення, у цей же термін після підписання надсилаються для організації виконання учасникам наради і підпорядкованим прокурорам. Примірник постанови координаційної або міжвідомчої наради упродовж п’яти робочих днів з моменту підписання надсилається до відповідного підрозділу прокуратури вищого рівня.

6.20. Постанови координаційних, міжвідомчих нарад, проведених під головуванням прокурора області, підписуються ним після візування відповідним першим заступником та заступниками прокурора області і начальником відділу організаційного та правового забезпечення.

6.21. У постановах нарад повинні передбачатися конкретні та, як правило, спільні узгоджені заходи, строки і органи, на які покладається їх виконання.

6.22. Контроль за своєчасним і якісним виконанням органами прокуратури постанов координаційних, міжвідомчих нарад, проведених під головуванням прокурора області, покладається на першого заступника та заступників прокурора області, відділ організаційного та правового забезпечення, а під головуванням першого заступника та заступників прокурора області – на керівників самостійних структурних підрозділів прокуратури області. Контроль виконання рішень нарад по відомствах забезпечується їх керівниками. У відповідних самостійних структурних підрозділах на кожну постанову координаційної, міжвідомчої наради заводиться окрема контрольна справа, в якій акумулюються всі матеріали, що стосуються контролю за виконанням розроблених заходів (аналізи, статистичні дані, інформації від правоохоронних та інших органів, доповідні записки, рапорти тощо).

6.23. Виконання узгодженого заходу у повному обсязі має бути завершено у тому місяці, який визначено у постанові.

6.24. Повно та всебічно виконані постанови координаційних, міжвідомчих нарад знімаються з контролю прокурором області або виконувачем його обов’язків на підставі обґрунтованого рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого відповідним першим заступником та заступниками прокурора області, начальником відділу організаційного та правового забезпечення, а нарад, проведених під головуванням першого заступника та заступників прокурора області, – цими заступниками на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу.

6.25. У випадку неналежного виконання узгоджених заходів, термін їх виконання у такому ж порядку може бути продовжений прокурором області, виконувачем його обов’язків або першим заступником та заступниками прокурора області, який головував на нараді.

6.26. Листи керівникам правоохоронних та інших державних органів, підпорядкованим прокурорам про зняття постанов координаційних нарад з контролю або його продовження готує управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області, міжвідомчих нарад – самостійний структурний підрозділ, якого стосується розглянуте питання.

6.27. Управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області забезпечує належну організацію координаційної діяльності. Самостійні структурні підрозділи прокуратури області періодично, у межах компетенції, вивчають практику здійснення координаційної діяльності, рішення, прийняті на координаційних та міжвідомчих нарадах, вносять пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

6.28. Облік координаційних, міжвідомчих нарад та прийнятих ними рішень, контроль за станом організації цієї роботи у підпорядкованих прокуратурах здійснюється самостійними структурними підрозділами. Загальний облік координаційних та міжвідомчих нарад, проведених прокурором області та його першим заступником та заступниками прокурора області, покладається на відділ організаційного та правового забезпечення.

 

7. Організація розгляду документів

7.1. Приймання, реєстрація, розгляд та проходження документів, звернень і запитів на інформацію у прокуратурі області здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у прокуратурі Рівненської області та цього Регламенту.

7.2. Звернення, що надійшли до прокуратури області, після реєстрації в відділі документального забезпечення (проставлення штампа з датою надходження і реєстраційного номера) передаються до відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області. Працівник цього підрозділу вивчає звернення та визначає, чи належить його розгляд до компетенції прокуратури області.

7.3. Звернення громадян та юридичних осіб, які надійшли до прокуратури області вперше і за ними не приймалися рішення керівниками місцевих прокуратур(первинні звернення), працівником зазначеного підрозділу надсилаються до підпорядкованих прокуратур (відповідних відомств) для вирішення. Письмові звернення, оформлені без додержання вимог статті 5 Закону України „Про звернення громадян”, повертаються заявникам з відповідними роз’ясненнями.

7.4. Розгляд первинних звернень народних депутатів України та їх листів зі скаргами громадян і юридичних осіб здійснюється згідно з Інструкцією про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України.

7.5. За зверненнями, розгляд яких належить до компетенції прокуратури області, відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області визначає структурний підрозділ, уповноважений на вирішення порушених питань, після чого повертає зазначені звернення до відділу документального забезпечення для подальшого спрямування.

7.6. У разі неправильного визначення структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у зверненні питань, воно невідкладно повертається до відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області на підставі рапорту виконавця, завізованого його безпосереднім керівником. Депутатські документи у таких випадках на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу та резолюції першого заступника та заступників прокурора області невідкладно передаються безпосередньо структурному підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених питань.

7.7. У спірних випадках відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області звернення передаються на доповідь прокурору області для встановлення порядку їх розгляду.

7.8. У випадку надходження заяв, скарг та повідомлень щодо вчинення працівниками прокуратури злочинів, корупційних діянь та ганебних вчинків, а також загибелі чи тяжкого травмування працівників прокуратури, втрати ними кримінальних проваджень, таємних, інших важливих документів, зброї та випадків її застосування керівники самостійних структурних підрозділів невідкладно інформують відділ роботи з кадрами.

7.9. Закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти інших державних органів відділом документального забезпечення прокуратури області передаються у відділ організаційного та правового забезпечення для реєстрації, обліку, зберігання, а за необхідності – для ознайомлення і розгляду керівництвом прокуратури області. Якщо у цих правових актах містяться конкретні доручення, пропозиції чи рекомендації прокуратурі області, вони невідкладно передаються для доповіді прокурору області, а копії – відділу організаційного та правового забезпечення.

7.10. Проекти законів та нормативно-правових актів, які надходять для вивчення від державних органів, передаються у відділ організаційного та правового забезпечення для підготовки доручень прокурора області або його заступника щодо порядку опрацювання цих документів. Висновки структурних підрозділів із зазначених питань візуються відповідними керівниками самостійних структурних підрозділів та першим заступником та заступниками прокурора області.

7.11. Відділом документального забезпечення і відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області вхідна кореспонденція двічі на день подається на розгляд керівництву прокуратури області відповідно до розподілу обов’язків.

7.12. Первинний розгляд документів здійснюється керівництвом прокуратури області, керівниками самостійних структурних підрозділів, як правило, у день їх надходження, але не пізніше наступного дня. На них вчиняються резолюції, в яких визначаються виконавці, строки та чіткий порядок вирішення, ставиться дата і підпис. У разі направлення документа для виконання до підпорядкованих прокуратур та інших відомств за належністю на текстах законів, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також в інших необхідних випадках резолюція вчиняється на окремому аркуші.

7.13. Прокурору області, першому заступнику та заступниками прокурора області документи подаються через відділ документального забезпечення та доставляються у приймальні, де ведеться їх облік.

7.14. Прокурору області або виконувачу його обов’язків подаються на розгляд документи та звернення, що надійшли від Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, Генерального прокурора України та його заступників, Глави Адміністрації Президента України та його заступників, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністрів України, Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядових уповноважених, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, Директора Національного антикорупційного бюро України, Голови Конституційного Суду України та його заступників, Голови Верховного Суду України та його заступників, голів вищих спеціалізованих судів України та їх заступників, Міністра внутрішніх справ України та його заступників, Голови Національної поліції України та його заступників, Голови Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступників, Міністра оборони України та його заступників, Міністра юстиції України та його заступників, Голови Служби безпеки України та його заступників, Голови Державної фіскальної служби України та його заступників, Голови Державної прикордонної служби України, Голови Вищої ради правосуддя та його заступників, Голови Державної судової адміністрації України, Голови Центральної виборчої комісії та його заступників, Голови Державної пенітенціарної служби України, голів комітетів і комісій Верховної Ради України, інших перших керівників міністерств, державних комітетів, інших центральних органів державної виконавчої влади, Верховної Ради та Уряду Автономної Республіки Крим, представника Президента України в Автономній Республіці Крим, голів обласних рад і державних адміністрацій, державних установ зарубіжних країн і міжнародних організацій (їх представництв), голів апеляційних, адміністративних і господарських судів, прокурорів та керівників правоохоронних органів обласного рівня, оперативна інформація про стан злочинності Головного управління Національної поліції в Рівненській області, Головних управлінь Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної фіскальної служби у Рівненській області, спеціальні повідомлення підпорядкованих прокурорів про тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, інші кримінальні правопорушення, які набули в суспільстві негативного резонансу, звернення та запити народних депутатів України, депутатські звернення та запити депутатів місцевих рад, адресовані на його ім’я, а також у яких йдеться про кадрові питання, незгоду з прийнятими рішеннями заступників прокурора області чи які містять скарги на їх дії, звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, скарги на дії першого заступника та заступників прокурора області, інші документи та звернення з актуальних питань, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації.

7.15. Після вчинення резолюції документи, які надійшли від Президента України, Голови Верховної Ради України, Глави Адміністрації Президента України, Прем’єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, а також ті, виконання яких Генеральним прокурором України та прокурором області взято на контроль, терміново передаються до відділу організаційного та правового забезпечення для постановки на контроль, після чого надаються виконавцям.

7.16. Першому заступнику та заступникам прокурора області подаються на розгляд документи та звернення керівника Служби з питань звернень громадян Адміністрації Президента України, керівників управлінь і відділів апаратів Верховної Ради України, представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, заступників керівників міністерств, державних комітетів, інших центральних органів державної виконавчої влади, заступників голів Рівненської обласної державної адміністрації і Рівненської обласної ради, голів районних державних адміністрацій і районних рад, міських голів, листи від начальників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України (департаментів, управлінь, відділів) та обласних органів влади, подання підпорядкованих прокурорів про внесення документів реагування в обласні органи та відомства, інформації щодо виконання координаційних, міжвідомчих та оперативних нарад, які знаходяться на їх контролі, копії позовів, заяв, скарг до суду, у яких прокуратура області або її посадові особи є відповідачами чи суб’єктами оскарження, відповіді на підписані ними документи прокурорського реагування, звернення та запити депутатів місцевих рад, адресовані на їх ім’я, які містять скарги на рішення керівників структурних підрозділів; звернення громадян та юридичних осіб на дії керівників та працівників структурних підрозділів прокуратури області, керівників місцевих прокуратур, а також з питань зволікання, тривалого неприйняття рішень за зверненнями, залишення їх без розгляду.

7.17. Документи, що стосуються кількох структурних підрозділів, підпорядкованих першому заступнику та заступникам прокурора області, передаються на доповідь прокурору області, який визначає виконавців.

7.18. Начальникам самостійних структурних підрозділів прокуратури області передаються на розгляд віднесені до їх компетенції документи: інформації про виконання доручень прокуратури області, що стосуються розгляду конкретних звернень, розслідування кримінальних проваджень, розгляду судами справ (проваджень). Цим керівникам надаються для опрацювання постанови та протоколи координаційних і міжвідомчих нарад, копії документів прокурорського реагування, позовів, довідок, що надійшли з підпорядкованих прокуратур.

7.19. До відділу організаційного та правового забезпечення передаються для вивчення копії наказів про розподіл обов’язків між працівниками місцевих прокуратур, доповідні записки про виконання нарад у прокурора області. У разі необхідності цим підрозділом готуються проекти доручень керівництва прокуратури області про порядок опрацювання вказаних документів, з ними ознайомлюються структурні підрозділи апарату. За наявності зауважень відділу організаційного та правового забезпечення разом з іншими структурними підрозділами готуються листи щодо усунення виявлених недоліків.

7.20. Надходження документів від керівництва прокуратури області до безпосередніх виконавців не повинно перевищувати двох робочих днів.

7.21. Якщо у резолюції визначено кількох виконавців, доведення її змісту, своєчасне та якісне виконання, продовження строків, підготовка відповіді, підпис у керівництва прокуратури області покладається на першого виконавця.

7.22. Документи розглядаються у терміни, визначені законами, організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України та прокуратури області. Якщо рішення з поважних причин не може бути прийнято у визначений термін, начальник підрозділу подає завізований виконавцем рапорт про продовження строку до керівництва прокуратури області, готує попередню відповідь.

7.23. У разі несвоєчасного надання розділу до контрольного документа одним із визначених у резолюції виконавців на нього покладається обов’язок продовження строку розгляду, а за рішенням керівництва прокуратури області – підготовка, візування та подання на підпис загальної інформації.

7.24. У разі тимчасової відсутності працівника прокуратури області службові документи, провадження за якими не закінчено, а при звільненні – всі наявні документи за вказівкою керівника структурного підрозділу через відділ документального забезпеченння передаються до виконання іншим працівникам.

7.25. Документи з одного самостійного структурного підрозділу до іншого передаються через відділ документального забезпечення за згодою обох керівників, а в разі незгоди – за письмовою вказівкою відповідного першого заступника та заступників прокурора області або прокурора області.

7.26. Передача документів, щодо яких контроль встановлено прокурором області чи його першим заступником та заступниками прокурора області, здійснюється лише за їх погодженням.

7.27. Усі документи, що подаються на підпис керівництву прокуратури області, мають бути завізовані безпосередніми виконавцями, керівниками структурних підрозділів, а прокурору області – також першим заступником та заступниками прокурора області.

7.28. Документи, які містять пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства, а також статистичні дані, до підпису візуються у відділі організаційного та правового забезпечення і відділі ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи.

7.29. Відповіді на звернення, розглянуті прокурором області, на запити народних депутатів України, а також підготовлені за наслідками перевірок документи прокурорського реагування, що вносяться на ім’я перших керівників обласних правоохоронних органів, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, готуються і надсилаються за підписом прокурора області.

7.30. Документи, що потребують особистої доповіді, подаються на підпис прокурору області його першим заступником та заступниками прокурора області, начальниками самостійних структурних підрозділів, а також в окремих випадках тими працівниками, яким прокурором області надавалися конкретні доручення.

7.31. За відсутності необхідності особистої доповіді зазначені документи після візування в установленому порядку та долучення необхідних матеріалів надаються на підпис прокурору області через відділ документального забезпечення.

7.32. Першим заступником та заступниками прокурора області відповідно до їх компетенції підписуються документи, визначені у пункті 7.16. 

7.33. Керівниками самостійних структурних підрозділів, їх заступниками підписуються документи:
- листи та інші документи, адресовані керівникам місцевих прокуратур без встановлення контролю, а також про надання інформації щодо стану розслідування кримінальних проваджень правоохоронними орагнами, розгляду судами цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних проваджень, виконання рішень за позовами, які перебувають на контролі прокуратури області;
- доручення та листи, адресовані окремим керівникам місцевих прокуратур у конкретних цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних провадженнях, матеріалах та зверненнях із встановленням контролю або без такого;
- запити, адресовані керівникам місцевих прокуратур, щодо стану досудового розслідування у конкретних кримінальних провадженнях правоохоронних органів, що перебувають на контролі у прокуратурі області, а також щодо результатів розгляду звернень громадян;
- листи та інші документи, адресовані обласним органам виконавчої влади, правоохоронним і контролюючим органам без зазначення посадової особи адресата;
- супровідні листи до документів, підписаних керівництвом прокуратури області;
- відповіді на задоволені звернення громадян.

7.34. Керівниками відділів у складі управлінь підписуються листи та інші документи, адресовані установі, відомству, організації без зазначення посадової особи адресата.

7.35. Прокурори управлінь і відділів підписують:
- процесуальні документи щодо законності закриття кримінальних проваджень; прийняття рішень про їх зупинення та закриття з підстав, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом;
- доповідні записки, за результатами проведених перевірок;
- за письмовою вказівкою начальника відділу – відповіді на задоволені звернення громадян.

7.36. Накази, вказівки, завдання, доручення та інші документи за підписом керівництва прокуратури області у разі необхідності негайного направлення передаються центральним факсом або електронною поштою зі спеціально визначеної електронної адреси.

7.37. Надіслання факсом або електронною поштою термінових документів, які підлягають реєстрації в відділі організаційного та правового забезпечення, безпосередньо структурними підрозділами забороняється.

7.38. Усі документи, передані та прийняті факсимільним зв’язком або електронною поштою, підлягають обов’язковій реєстрації. Оригінали переданих факсом або електронною поштою документів надсилаються адресату у встановленому порядку.

7.39. Копіювання наказів, вказівок прокурора області, планів роботи прокуратури області, протоколів нарад у прокурора області, а також інших важливих документів за підписом керівництва прокуратури області здійснюється відділом документального забезпечення у першу чергу.

7.40. Кримінальні та наглядові провадження витребовуються від підпорядкованих прокуратур та інших правоохоронних органів листами за підписом прокурора області, відповідного першого заступника та заступників прокурора області, на якого покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні.

7.41. Кримінальні та наглядові провадження, інформації про стан досудового слідства та прокурорського нагляду витребовуються першим заступником та заступниками прокурора області, на яких безпосередньо не покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні, лише за обґрунтованим рапортом на ім’я першого заступника та заступника прокурора області, який відповідає за організацію роботи відповідного наглядового підрозділу, з дотриманням порядку, встановленого відповідним наказом прокурора області.

7.42. Кримінальні провадження, які розслідуються правоохоронними органами, у разі необхідності в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, можуть прийматися до провадження слідчих прокуратури області за вказівкою прокурора області або його заступника, який відповідає за роботу структурного підрозділу, що розслідує кримінальні провадження. Про таке рішення керівник слідчого відділу надсилає повідомлення відповідному наглядовому підрозділу прокуратури області.

7.43. Кримінальні та наглядові провадження, витребувані для вивчення, та ті, що надійшли до прокуратури області за ініціативи органів досудового слідства, реєструються відділом документального забезпечення на загальних підставах та у книгах обліку (додаток №8 до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України) окремо у кожному структурному підрозділі.

7.44. У разі доставки кримінальних проваджень кур’єром забороняється передача їх з рук у руки без відповідної реєстрації та обліку.

7.45. Повернення проваджень підпорядкованим прокуратурам та іншим правоохоронним органам здійснюється з обов’язковим додержанням зазначеного порядку обліку.

7.46. Кримінальні та наглядові провадження, у яких провадиться досудове слідство, можуть перебувати на вивченні не більше 10 днів з дня надходження у підрозділ, до компетенції якого належить безпосереднє вивчення кримінальних проваджень, за винятком випадків, коли кримінальним процесуальним законодавством встановлені більш стислі строки прийняття відповідних процесуальних рішень. За великого обсягу матеріалів у цих провадженнях строк їх вивчення може бути продовжено відповідним першим заступником та заступниками прокурора області, але не більше 20 днів.

7.47. Строк перебування на вивченні закритих кримінальних проваджень або тих, у яких досудове слідство зупинено, а також розглянутих судами з постановленням вироку, що набрав законної сили, не може перевищувати одного місяця.

7.48. Кримінальні провадження, за результатами вивчення яких прийняті рішення, що не переривають перебіг процесуальних строків повертаються органам, від яких вони надійшли, не пізніше наступної доби з часу прийняття цих рішень.

7.49. Працівниками прокуратури області при прийнятті процесуальних рішень про зупинення або закриття кримінальних проваджень, що витребувані для вивчення, не пізніше 24 годин вносяться відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

7.50. Кримінальні провадження, за результатами яких прийняті процесуальні рішення про їх зупинення повертаються органам, від яких вони надійшли, не пізніше наступної доби з часу прийняття цих рішень.

7.51. Кримінальні провадження, за результатами яких прийняті процесуальні рішення про їх закриття залишаються у прокуратурах процесуальними керівниками яких прийнято відповідні рішення.

7.52. Про прийняте рішення про закриття кримінального провадження з підстав передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України процесуальним прокурором повідомляється керівник слідчого підрозділу органу, який проводив досудове розслідування не пізніше 10 днів з часу винесення відповідної постанови.

7.53. Контроль за виконанням прийнятих рішень та наданих вказівок у кримінальних провадженнях до їх повного виконання здійснюється процесуальними керівниками та у окремих випадках - керівниками відповідних структурних підрозділів.

7.54. Керівниками самостійних структурних підрозділів щомісяця до першого числа подаються першим заступником та заступниками прокурора області списки витребуваних кримінальних проваджень з метою забезпечення належного контролю за додержанням порядку їх витребування та строків вивчення.

7.55. Кримінальні провадження, які розслідуються слідчими слідчого відділу прокуратури області, та наглядові провадження за ними для перевірок чи вивчення надаються тільки з дозволу відповідного першого заступника та заступників прокурора області.

7.56. У разі необхідності здійснення подальшого контролю наглядові провадження, заведені на підставі повідомлень про резонансні злочини, які взяті на контроль керівництвом прокуратури області, передаються від одного структурного підрозділу до іншого через канцелярію за мотивованим рапортом, узгодженим з начальником самостійного структурного підрозділу.

7.57. Наглядове провадження, заведене прокурором прокуратури з міжнародно-правових доручень за кримінальним провадженням, що надійшло до прокуратури області від іноземного компетентного органу у порядку перейняття кримінального переслідування, за рапортом керівника підрозділу передається до відповідного структурного підрозділу прокуратури області для забезпечення прийняття законного процесуального рішення у такому кримінальному провадженні.

7.58. Наглядові провадження, матеріали перевірок та інші документи, необхідні для вивчення, доповіді керівництву прокуратури області або зняття з контролю, у встановлений строк безперешкодно надаються працівникам відділу організаційного та правового забезпечення, відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, відділу документального забезпечення, а також працівникам, які за дорученням керівництва проводять службові розслідування та службові перевірки. Відповідальність за своєчасність надання документів і матеріалів покладається на керівників структурних підрозділів.

 

8. Організація контролю виконання

8.1. З метою забезпечення своєчасності і повноти виконання організаційних заходів та розгляду документів в апараті прокуратури області встановлюється контроль виконання. Його здійснення передбачає невідкладне доведення завдань, доручень та документів до виконавців, обов’язковість інформування відповідного керівника про хід та результати виконання, зняття виконання з контролю та облік цієї роботи.

8.2. Про встановлення контролю виконання обов’язково зазначається у планах роботи, протоколах нарад у керівництва прокуратури області і керівників структурних підрозділів. Контроль виконання завдань, доручень та організаційно-розпорядчих документів прокуратури області встановлюється прокурором області.

8.3. Першим заступником та заступниками прокурора області контроль виконання встановлюється щодо завдань і доручень, інших передбачених пунктом 4.3 Регламенту документів, надісланих за їх підписом підпорядкованим прокуратурам.

8.4. Першим заступником та заступниками прокурора області, керівниками самостійних структурних підрозділів контроль виконання може також встановлюватися щодо документів, розгляд яких віднесено до їх компетенції відповідно до пунктів 7.16 та 7.18 Регламенту. У цьому випадку вони самостійно визначають порядок здійснення контролю.

8.5. Контроль за станом розслідування кримінальних проваджень встановлюється прокурором області, його першим заступником та заступниками прокурора області, керівниками самостійних структурних підрозділів або їх заступниками, до компетенції яких віднесено здійснення нагляду за розслідуванням цих проваджень. Цими ж особами після прийняття остаточних процесуальних рішень у кримінальних провадженнях стан їх розслідування знімається з контролю.

8.6. Установлення періодичності направлення підпорядкованими прокурорами інформацій щодо доручень у конкретних кримінальних провадженнях з метою здійснення постійного контролю за якістю їх виконання забороняється.

8.7. Відділ організаційного та правового забезпечення здійснює загальний контроль виконання документів, взятих на контроль Генеральним прокурором України та прокурором області, а також заходів, визначених планами роботи Генеральної прокуратури України та прокуратури області, нарад під головуванням Генерального прокурора України та прокурора області.

8.8. Забезпечення контролю виконання депутатських звернень, запитів і листів покладається на відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області.

8.9. Відділ документального забезпечення прокуратури області здійснює контроль за веденням діловодства у структурних підрозділах прокуратури області відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України.

8.10. Усі документи, взяті на контроль Генеральним прокурором України та прокурором області, беруться на облік відділом організаційного та правового забезпечення, після чого невідкладно передаються виконавцям через відділ документального забезпечення.

8.11. Документи, за якими встановлено контроль виконання, беруться також на облік у структурних підрозділах. Безпосереднє виконання контрольних документів забезпечується керівником структурного підрозділу. Керівники підрозділів невідкладно повідомляють відділ організаційного та правового забезпечення про працівника, котрому доручено виконання заходів та документів, за якими відділом організаційного та правового забезпечення здійснюється загальний контроль відповідно до пункту 8.7 Регламенту.

8.12. Якщо у взятих на контроль документах не встановлено терміну їх виконання, вони розглядаються у визначені законодавством строки, але не більше 30 днів з часу реєстрації.

8.13. Узятий на контроль документ вважається виконаним, якщо порушені у ньому питання вирішено у повному обсязі, зроблено доповідь керівництву прокуратури області, вжито необхідних заходів прокурорського реагування, надіслано вичерпну відповідь. У день виконання або не пізніше наступного дня матеріали, які засвідчують виконання документа, передаються до відділу організаційного та правового забезпечення для зняття з контролю, про що цим відділом робиться запис на копії документа.

8.14. Прокурором області встановлюється особливий контроль за розглядом документів, що надійшли від Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та Генерального прокурора України. Прокурором області особливий контроль може встановлюватися і в інших випадках. Документи, за виконанням яких встановлено особливий контроль, обліковуються відділом організаційного та правового забезпечення окремо.

8.15. Відповідальність за організацію, своєчасність та повноту розгляду документів особливого контролю покладається безпосередньо на першого заступника та заступників прокурора області в межах визначеної компетенції.

8.16. Про виконання документів особливого контролю перший заступник та заступники прокурора області доповідає прокурору області не пізніше ніж за три дні до закінчення встановленого строку їх розгляду. За результатами доповіді прокурор області приймає рішення про зняття документа з контролю або його продовження.

8.17. У разі продовження Адміністрацією Президента України контролю виконання одночасно продовжується контроль виконання в апараті прокуратури області. У цьому випадку додаткові інформації надсилаються до Адміністрації Президента України у строки, встановлені відділом організаційного та правового забезпечення за погодженням зі структурними підрозділами, до прийняття остаточного рішення.

8.18. У випадку недотримання вимог щодо порядку, якості та строків виконання заходів та документів, які взяті на контроль, прокурором області може бути призначена службова перевірка, яка проводиться відділом організаційного та правового забезпечення. До участі у цій перевірці можуть залучатися працівники інших підрозділів.

8.19. Наглядові провадження після зняття документів з контролю повертаються до канцелярій структурних підрозділів.

8.20. Відділ організаційного та правового забезпечення керівництву прокуратури області щотижнево надається інформація про стан виконання документів, взятих на контроль прокурором області, а відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області – щодо вирішення депутатських звернень і запитів.

 

9. Організація виїздів та викликів працівників підпорядкованих прокуратур

9.1. Перевірки діяльності підпорядкованих прокуратур проводяться відповідно до планів роботи прокуратури області, координаційних, міжвідомчих, оперативних та апаратних нарад під головуванням прокурора області.

9.2. Позапланові виїзди з метою проведення перевірок у підпорядкованих прокуратурах чи на об’єктах, що їм піднаглядні, можуть здійснюватися тільки за рапортом першого заступника та заступників прокурора області, який погоджено прокурором області.

9.3. За наявності на доповідних записках, аналізах, узагальненнях та інших матеріалах резолюції прокурора області про проведення такої перевірки виїзд у відрядження здійснюється на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, завізованого в відділі організаційного та правового забезпечення і погодженого з відповідним першим заступником та заступниками прокурора області.

9.4. Виключено.

9.5. Галузеві перевірки в місцевих прокуратурах плануються і проводяться у випадках, коли наявні дані свідчать про суттєві недоліки та прорахунки в організації роботи або порушення виконавської дисципліни на цьому напрямі, а застосовані раніше заходи до їх усунення (направлення листів, обговорення звітів конкретних працівників на нарадах тощо) не дали позитивних результатів.

9.6. Перевірки стану виконання кількох галузевих наказів проводяться відповідними структурними підрозділами, як правило, одночасно.

9.7. Практична допомога надається відповідно до планів роботи прокуратури області, нарад, а в окремих випадках – за рішенням відповідного першого заступника та заступників прокурора області, як правило, з урахуванням нетривалого часу перебування на посаді керівників прокуратури чи галузевого підрозділу, недостатнього практичного досвіду роботи.

9.8. Виїзди для перевірки звернень громадян та народних депутатів України, повідомлень у засобах масової інформації про порушення законів, вивчення кримінальних провадженнях здійснюються за рішенням відповідного першого заступника та заступників прокурора області або прокурора області на підставі обґрунтованого рапорту начальника підрозділу.

9.9. У такому ж порядку здійснюються виїзди для підтримання державного обвинувачення в судах, участі у розгляді проваджень у порядку цивільного судочинства, у роботі навчальних семінарів, для вивчення позитивного досвіду роботи.

9.10. При організації перевірки виконання законів України щодо боротьби зі злочинністю і протидії корупції, указів Президента України та галузевих наказів Генерального прокурора України з цих питань прокурором області визначається керівник групи. До складу групи включаються, як правило, керівники структурних підрозділів. За рішенням керівника групи до проведення перевірок можуть залучатися працівники підпорядкованих прокуратур.

9.11. Виїзди до підпорядкованих прокуратур прокурорами структурних підрозділів прокуратури області здійснюються відповідно до закріплених за ними зон, за винятком випадків, коли рішення про відрядження інших працівників прийнято прокурором області, його першим заступником та заступниками прокурора області або виїзд здійснюється керівником відповідного структурного підрозділу.

9.12. Організація виїздів працівників самостійних структурних підрозділів у відрядження покладається на їх начальників, керівників груп та першого заступника та заступників прокурора області. Вони відповідають за якість виїздів, належну і своєчасну підготовку доповідних записок.

9.13. Виїзд для перевірки, надання практичної допомоги за участі працівників кількох підрозділів здійснюється за наказом прокурора області, проект якого готується відділом організаційного та правового забезпечення за пропозиціями самостійних структурних підрозділів.

9.14. Виїзд у відрядження працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу здійснюється на підставі рапорту керівника структурного підрозділу за погодженням прокурора області або відповідного його першого заступника та заступників прокурора області. Рапорти про виїзди для проведення перевірок або надання практичної допомоги попередньо візуються в відділі організаційного та правового забезпечення.

9.15. Залучення до проведення перевірок працівників підпорядкованих прокуратур здійснюється на підставі листа прокурора області, адресованого керівнику місцевої прокуратури.

9.16. До початку виїзду для проведення галузевої перевірки, надання практичної допомоги обов’язково складається план. План перевірки виконання законів України щодо боротьби зі злочинністю і протидії корупції, указів Президента України та галузевих наказів Генерального прокурора України з цих питань затверджується керівником групи, в інших випадках – відповідним першим заступником та заступниками прокурора області.

9.17. Необхідність складання планів проведення виїздів, передбачених пунктами 9.8, 9.9, визначається у кожному конкретному випадку відповідним першим заступником та заступниками прокурора області.

9.18. Інструктаж працівників, які відряджаються, здійснюється керівниками груп, а в разі виїзду працівників одного самостійного структурного підрозділу – їх керівниками.

9.19. Результати перевірок, надання практичної допомоги оформлюються доповідними записками. За наслідками виїздів, передбачених пунктами 9.8-9.9, можуть складатися довідки. У цих документах у стислій формі викладається об’єктивна оцінка стану проваджень на місцях; вказуються як позитивні, так і негативні результати роботи, причини виявлених недоліків та прорахунків, роль та вплив керівників структурних підрозділів і прокуратури обласного рівня; зазначається, яка надана практична допомога; міститься висновки та пропозиції. До них можуть долучатися статистичні дані та інші необхідні матеріали.

9.20. За наслідками спільного виїзду працівників кількох підрозділів для проведення галузевої перевірки чи надання практичної допомоги члени групи складають окремі доповідні записки, примірники яких на місці вручаються керівнику прокуратури.

9.21. За результатами перевірки виконання законів України щодо боротьби зі злочинністю і протидії корупції, указів Президента України, галузевих наказів Генерального прокурора України з цих питань, при здійсненні інших виїздів, об’єднаних спільною метою, на підставі галузевих довідок керівником групи чи його першим заступником та заступниками прокурора області складається зведена доповідна записка, яка підписується керівником та членами групи.

9.22. З доповідною запискою під розпис ознайомлюється керівник прокуратури, якому вручається один її примірник. У разі незгоди з викладеними фактами чи висновками до неї долучаються письмові заперечення. Результати виїзду, як правило, обговорюються на місці.

9.23. Про проведення та результати перевірки на об’єктах, що піднаглядні підпорядкованим прокурорам, працівник обласного апарату обов’язково інформує керівника відповідної прокуратури.

9.24. Результати планових виїздів доповідаються прокурору області його першим заступником та заступниками. Наслідки інших виїздів начальниками самостійних структурних підрозділів доповідаються першому заступнику заступникам прокурора області або прокурору області. За результатами доповіді прокурор області або його перший заступник та заступники прокурора області приймають рішення щодо реалізації виїздів. Копії доповідних записок у триденний термін після доповіді передаються до відділу організаційного та правового забезпечення.

9.25. Виплата коштів на відрядження здійснюється відділом фінансування та бухгалтерського обліку у порядку, встановленому наказом Генерального прокурора України.

9.26. Відрядження працівників прокуратури області за кордон здійснюється згідно з Інструкцією про порядок виїздів працівників органів прокуратури України у закордонні службові відрядження, затвердженою Генеральним прокурором України.

9.27. Керівники самостійних структурних підрозділів завчасно у письмовій формі інформують режимно-таємну частину (на правах відділу)про закордонні відрядження працівників, яким надано допуск до державної таємниці, для проведення відповідних інструктажів та обліку.

9.28. Виклик працівників підпорядкованих прокуратур до прокуратури області здійснюється лише з дозволу першого заступника та заступників прокурора області, а керівників місцевих прокуратур – з дозволу прокурора області.

 

10. Забезпечення статистичною інформацією

10.1. Керівникам самостійних структурних підрозділів обласного апарату забезпечити своєчасність, повноту і достовірність внесення до інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» відомостей про прокурорську діяльність та її результати.

10.2. Відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи забезпечити системний контроль за об’єктивністю відображення в інформаційно-аналітичній системі «Облік та статистика органів прокуратури» відомостей про роботу прокурора.

10.3. За підсумками роботи органів прокуратури вказаний підрозділ періодично формує статистичні збірники, примірники яких надає керівництву прокуратури області, начальникам самостійних структурних підрозділів. Іншим керівникам структурних підрозділів надається відповідна статистична інформація, що стосується галузевої діяльності.

10.4. При здійсненні виїздів до підпорядкованих прокуратур, підготовці до проведення підсумкових засідань колегії та в інших необхідних випадках відділ ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи готує відповідні статистичні дані у порівнянні із загальнообласними.

10.5. Статистична інформація про результати прокурорсько-слідчої діяльності щомісячно оприлюднюється на офіційному веб-сайт прокуратури області.

 

11. Поширення та впровадження позитивного досвіду

11.1. Позитивний досвід роботи органів прокуратури області поширюється тільки за результатами його вивчення на місцях, обговорення та схвалення на оперативній нараді при першому заступнику чи заступнику прокурора області, відповідальному за даний напрям роботи, або прокурору області. На підставі опрацьованого матеріалу відповідним структурним підрозділом готується інформаційний лист про позитивний досвід за підписом прокурора області, у якому розкриваються нові нестандартні форми та методи роботи.

11.2. Не може бути предметом позитивного досвіду перелік позитивних результатів роботи, за відсутності новизни з певного напряму діяльності, без розкриття методики їх одержання.

11.3. Інформаційні листи про позитивний досвід, обговорені та схвалені на оперативних нарадах, до впровадження в практичну діяльність, надсилаються відповідними структурними підрозділами до самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України для вивчення. Після їх опрацювання відповідними структурними підрозділами Генеральної прокуратури України щодо їх якості та відповідності вимогам до таких документів та повернення до прокуратури області, вони за підписом прокурора області у 10-денний термін надсилаються підпорядкованим прокурорам і зацікавленим структурним підрозділам обласного апарату для використання в практичній діяльності. За наявності зауважень самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України інформаційні листи надсилаються до підпорядкованих прокуратур після усунення недоліків. Примірники інформаційних листів упродовж п’яти робочих днів з моменту підписання надсилається до відповідного підрозділу Генеральної прокуратури України.

11.4. Галузеві структурні підрозділи під час виїздів на місця для проведення перевірок чи надання допомоги вивчають стан роботи щодо поширення та впровадження позитивного досвіду, методичного забезпечення органів прокуратури, ефективності використання загальних методичних рекомендацій Генеральної прокуратури України у практичній діяльності підпорядкованих прокуратур.

11.5. Відділ організаційного та правового забезпечення за участі інших структурних підрозділів апарату здійснює періодичне вивчення стану організації роботи органів прокуратури області щодо поширення позитивного досвіду, впровадження його у практичну діяльність та загального методичного забезпечення органів прокуратури, формує збірники цих матеріалів, забезпечує їх розміщення на офіційному веб-сайті.


Відділ організаційного та правового забезпечення
прокуратури Рівненської області


Використання матеріалів прокуратури Рівненської області
дозволяється лише за умови посилання на http://pro.gov.ua