Роз'яснюємо законодавствоРоз’яснення положень Закону України « Про судоустрій і статус суддів»

Президентом України 28 липня 2010 року пiдписано прийнятий Верховною Радою України Закон України ,,Про судоустрiй i статус суддiв”.

Зазначений Закон передбачає певнi змiни у системi судоустрою, порядку забезпечення дiяльностi судiв, а також ним вносяться змiни до низки законодавчих актiв України, у т.ч. до Кодексу адмiнiстративного судочинства України, Цивiльного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кримiнально-процесуального кодексу України.

Цим Законом утворюються вищi спецiалiзованi суди, лiквiдуються вiйськовi суди та змiнюються окремi повноваження прокурора в судовому розглядi справ.

Зокрема, утворюється новий суд касацiйної iнстанцiї — Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримінальних справ, змiнюється роль Верховного Суду України в системi судiв загальної юрисдикції згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 11.03.2010 №8-рп/2010, який втрачає статус касацiйного суду.

Крiм цього, зазначеним Законом передбаченi докорiннi змiни у процесуальному законодавствi, спрямованi на спрощення процедури розгляду судами справ, забезпечення доступностi правосуддя, пiдвищення ефективностi судового захисту порушеного права.

Законом України “Про судоустрiй i статус суддiв’ внесено змiни одночасно до всiх процесуальних кодексiв. Новi правовi норми встановлюють унiфiкованi правила судового провадження як у цивiльному, так i в господарському та адмiністративному судочинствi.

3 1 сiчня 2011 року в усiх судах, а не лише  в адмiнiстративних запроваджується автоматизований розподiл справ між суддями  (ст. 21 ГПК України, ст. 111 ЦПК України).

Закон передбачає скорочення строкiв вчинення процесуальних дій як суддями, а саме строкiв вирiшення справ судами всiх інстанцій, виготовлення та надiслання рiшень суду, так i учасниками процесу, зокрема строкiв на оскарження судових рiшень.

Строк звернення до адмiнiстративного суду зменшено до 6 мiсяцiв, а у справах щодо прийняття громадян на публiчну службу, її проходження, звiльнення з публiчної служби — до 1 мiсяця (ст. 99 КАС України).

Кодекс адмiнiстративного судочинства України доповнено новою ст. 183-2, якою встановленi випадки та порядок скороченого провадження в окремих категорiях адмiнiстративних справ, якi розглядаються без проведення судового засiдання та виклику осiб, якi беругь участь у справi.

Так, в порядку скороченого провадження розглядаються адмiнiстративнi справи про зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певнi дiї щодо розгляду звернення; оскарження фiзичними особами рiшень, дiй чи бездiяльностi суб’єктiв владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здiйснення, надання, одержання пенсiйних виплат, соцiальних виплат, доплат, пільг; припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних осiб чи фiзичних осiб — пiдприємцiв у випадках, передбачених законом; стягнення грошових сум, якi грунтуються на рiшеннях суб’єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений зазначеним Кодексом строк оскарження.

З метою оскарження судових рiшень в усiх видах судочинства прокурор, як i iншi учасники справи, подає апеляцiйнi та касацiйнi скарги, заяви про перегляд судових рiшень Верховним Судом України, заяви про перегляд судових рiшень за нововиявленими обставинами.

Строк подання апеляцiйної скарги на рiшення чи постанову суду першої iнстанцiї складає 10 днiв, а на ухвалу - 5 (ст. 93 ГПК України, ст. 294 ЦПК України, ст. 186 КАС України), на судовi рiшення апеляцiйного суду — 20 днiв (ст. 110 ГПК України, ст. 325 ЦПК України, ст. 212 КАС України). Строк подання заяви про перегляд судових рiшень за нововиявленими обставинами — не пiзнiше одного мiсяця з дня встановлення таких обставин (ст. 113 ГПК України, ст. 362 ЦПК України). При цьому перед внесенням апеляцiйної скарги заява про апеляцiйне оскарження не подається.

Ухвали господарського суду першої iнстанцiї можуть оскаржуватись лише у випадках, передбачених процесуальним законодавством (ст.ст. 106, 107 ГПК України).

Слiд зазначити, що у господарському судочинствi, як i в адмiнiстративному та цивiльному, касацiйному оскарженню пiдлягають лише тi судовi рiшення першої iнстанцiї, якi були предметом перегляду апеляцiйним судом (ст. 107 ГПК України). Водночас змiни у Господарському процесуальному кодексi України скасовують обмеження термiну, протягом якого може бути вiдновлено строк на апеляцiйне оскарження.

Вiдповiдно до ст. 111-16 ГПК України, ст. 355 ЦПК України, ст. 237 КАС України пiдставами перегляду судових рiшень Верховним Судом України є лише:

— неоднакове застосування судом (судами) касацiйної iнстанції одних i тих самих норм матерiального права, внаслiдок чого ухвалено рiзнi за змiстом судовi рiшення у подiбних правовiдносинах;

— встановлення мiжнародною судовою установою, юрисдикцiя якої визнана Україною, порушення Україною мiжнародних зобов’язань при вирiшеннi справи судом.

З огляду на викладене клопотання про внесения Генеральним прокурором України заяви про перегляд судового рiшення Верховним Судом України повиннi вiдповiдати вимогам ст. 111-18 ГПК України, ст. 357 ЦПК України, ст. 239 КАС України, зокрема необхiдно обов’язково зазначати конкретні рiзнi за змiстом судовi рiшення, в яких має мiсце неоднакове застосування судом (судами) касацiйної iнстанцiї одних i тих самих норм матерiального права у подiбних правовiдносинах.

До клопотання обов’язково долучати копiї оскаржуваних судових рiшень, а також копiї судових рiшень, що свiдчать про рiзне застосування норм матерiального права.

При цьому особливу увагу слiд звернути на строки внесення заяви про перегляд судового рiшення Верховним Судом України — один мiсяць з дня ухвалення оскаржуваного судового рiшення або з дня ухвалення судового рiшення, на яке здiйснюється посилання, але не пiзнiше одного року з дня ухвалення судового рiшення, про перегляд якого подається заява (ст. 111-17 ГПК України, ст. 356 ЦПК України, ст. 238 КАС України).

За змiстом процесуального законодавства зазначений рiчний строк є присiчним i поновленню не пiдлягає.

Вiдповiдно до ст. 87 ГПК України, ст. 222 ЦПК України, ст. 167 КАС України повне рiшення та ухвали надсилаються або вручаються сторонам, прокурору, третiм особам, якi брали участь у судовому процесi, лише в тих випадках, коли вони не були присутнi у судовому засiданнi або звернулися про вручення їм судового рiшення.

Згiдно зi змiнами до ч. 3 ст. 106 КАС України суб’єкт владних повноважень при поданнi адмiнiстративного позову зобов’язаний надiслати копiї позовної заяви та доданих до неї документiв вiдповiдачу i третiм особам, докази чого додати до позовної заяви.

У зв’язку зi змiнами у процесуальному законодавствi викладено у новiй рсдакцiї п. 10 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження», згiдно з яким обов»язковою пiдставою зупинення виконавчого провадження є внесення прокурором касацiйної скарги на рiшення суду або заяви до Верховного Суду України про перегляд судових рiшень.

Внесено змiни до ст.33 КПК України та надiлено повноваженнями районнi, районнi у мiстах, мiськi та мiськрайоннi суди щодо розгляду усiх кримiнальних справ, у тому числi про злочини проти основ нацiональної безпеки України та за вчинення яких передбачено покарання у видi довiчного позбавлення волi. Статтю 34 КПК України виключено.

Таким чином усi кримiнальнi справи, що надiйшли до апеляцiйних судiв для розгляду у першiй iнстанцiї i не буди призначенi до судового розгляду на день набрання чинностi цим Законом, передаються для розгляду вiдповiдним районним, районним у мiстi, мiським та мiськрайонним судам з урахуванням територiальної пiдсудностi.

Кримiнальнi справи, якi до набрання чинностi цим Законом були призначенi до судового розгляду апеляцiйними судами як судами першої iнстанцiї, розглядаються цими судами. Оскарження судових рiшень, прийнятих за результатами такого розгляду, а також судових рiшень у кримiнальних справах, якi ухваленi апеляцiйними судами у першiй iнстанцiї до набрання чинностi цим Законом i не набрали законної сили, здiйснюється в касацiйному порядку з урахуванням пунктiв 1 i 2 роздiлу «Перехiднi положення» цього Закону.

Також внесено змiни до ч.2 ст.386 КПК України та зменшено з шести до трьох мiсяцiв строк на касацiйне оскарження вирокiв мiсцевих судiв, постанов цих судiв у справах про застосування примусових заходiв виховного та медичного характеру, ухвал апеляцiйного суду, постановлених щодо цих рiшень.

З цiєю метою в п.2 роздiлу «Перехіднi положення» передбачено, що судовi рiшення, прийнятi судами першої iнстанції до набрання чинностi цим Законом, набирають законної сили та можугь бути оскарженi в апеляцiйному порядку протягом строкiв, що дiяли до набрання чинностi цим Законом.

Судовi рiшення, прийнятi судами апеляцiйної iнстанцiї до набрання чинностi цим Законом, набирають законної сили та можуть бути оскарженi в касацiйному порядку протягом строкiв, що дiяли до набрання чинностi цим Законом.

Законом внесено змiни до статей 36-1, 37 та 40 Закону України ,,Про прокуратуру”, якi стосуються зміни назви документiв прокурорського реагування у цивiльному, господарському, адмiнiстративному та кримiнальному судочинствi.

Закон України “Про судоустрiй i статус суддiв” в цiлому, за виключенням окремих положень, набирає чинностi з дня опублiкування, а отже з цього ж дня пiдлягають застосуванню новi правила судового розгляду справ.

Підрозділ з питань правового забезпечення прокуратури області


Використання матеріалів прокуратури Рівненської області
дозволяється лише за умови посилання на http://pro.gov.ua