Роз'яснюємо законодавствоВиборче право має бути захищеним

У період підготовки та проведення виборчої кампанії надзвичайно важливою умовою є дотримання вимог законів усіма її учасниками.Адже порушення виборчих конституційних прав громадян можуть мати дуже серйозні правові наслідки – аж до визнання голосування на певній дільниці недійсними, а також притягнення винних до встановленої закономвідповідальності.

Конституційне законодавство України закріплює демократичні засади організації та проведення виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що забезпечує громадянам реальну можливість здійснення своїх виборчих прав. Від того, як буде організовано та проведено виборчий процес, від суворого додержання виборчого законодавства кожним його суб’єктом, безпосередньо залежить авторитет нашої держави у світі. З огляду на це, органи прокуратури Рівненщини роз’яснюють виборче законодавство для мешканців регіону.

 

Призначення місцевих виборів та оголошення виборчого процесу

Постановою Верховної Ради України №2412-VІ від 1 липня 2010 року чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, крім виборів Київського міського голови, депутатів Київської міської та Тернопільської обласної рад, призначено на неділю, 31 жовтня 2010 року.

Центральною виборчою комісією оголошено про початок 11 вересня 2010 року виборчого процесу.

 

 

Організація проведення місцевих виборів

Виборчий процес здійснюється на засадах законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес.

Контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавствапромісцеві вибори на всій території України здійснює Центральна виборча комісія. Організацію і проведення місцевих виборів забезпечують територіальні виборчі комісії. До їх повноважень (за винятком сільської, селищної територіальної виборчої комісії) належить здійснення в межах відповідної території контролю за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори виборцями, виборчимикомісіями, місцевимиорганами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та організаціями(незалежно від форм власності), їх посадовими особами,місцевими організаціямипартій,їхпредставниками та уповноваженими особами, кандидатами у депутати відповідної ради, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами. Крім того, вищевказані виборчі комісії розглядають звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення місцевих виборів до відповідної ради, приймають щодо них рішення.

Згідно із Законом «Про вибори депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (далі – Закон) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення, забезпечувати їх охорону та виборчих бюлетенів, іншої виборчої документації, надавати згідно з установленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій.

 

 

Виборче право

Громадяни України беруть участь у відповідних місцевих виборах на рівних засадах.Рівність прав і можливостей участі у виборчому процесі забезпечується:

1) забороною привілеїв чи обмежень для кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

2) забороною втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених Законом.

Право голосу на виборах депутатів сільських, селищних, міських рад, виборах сільського, селищного, міського голови, депутатів районних, обласних рад мають громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад та яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.

Голосування здійснюється виборцями на підставі документів, які посвідчують особу, підтверджують громадянство та засвідчують місце проживання. Такими документами є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

Голосування проводиться виборцем таємно.

Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

Виборець може використати свій голос на відповідних місцевих виборах тільки на одній виборчій дільниці, на якій він включений до списку виборців.

Контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється.Неприпустимим є застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню виборця.

Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, що проживають за кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах.

 

Організація і порядок голосування

Дільнична виборча комісія не пізніш як за десять днів до дня виборів надсилає (доставляє) кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про час і місце голосування.

Голосування у день місцевих виборів проводиться з 8 до 22 години.

Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноваженої особи місцевої організації партії, довіреної особи кандидата, офіційного спостерігача.

У бюлетені робиться позначка «плюс» або інша помітка у квадраті проти прізвища кандидата, за якого голосує виборець.

В разі, якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до членів виборчої комісії, які видали йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень.

Виборець, який за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де його включено до списку виборців, а також виборець, якого включено до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі, та у зв'язку з постільним режимом не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися до дільничної виборчої комісії з письмовою заявою про надання йому можливості проголосувати за межами приміщення для голосування. Власноручно підписана виборцем заява із зазначенням місця перебування може бути подана до дільничної виборчої комісії особисто або через інших осіб до 12 години останньої суботи перед днем виборів.

Виборець опускає заповнені виборчі бюлетені у виборчу скриньку. А далі – справа членів дільничної виборчої комісії. Вона проводить підрахунок голосів, про що складає протокол.

Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів депутатів, сільського, селищного, міського голови оприлюднює результати місцевих виборів у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації.

Недійсними вважаються виборчі бюлетені:

1) на яких відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;

2) на яких не зазначено прізвище та відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав;

3) на яких зроблено більш як одну позначку;

4) на яких не поставлено жодної позначки;

5) в яких не відірвано контрольний талон;

6) з яких неможливо з інших причин установити зміст волевиявлення виборця.

 

 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів

Право на звернення до суду зі скаргою, що стосується місцевих виборів, мають лише суб'єкти виборчого процесу та їх довірені особи. Будь-які скарги, що стосуються підготовки і проведення виборів можуть бути поданіна рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій таїхчленів,органівдержавної влади,органівмісцевого самоврядування,підприємств,установ, організацій,їх посадових і службових осіб. Такі звернення розглядаються виключно відповідною виборчою комісією або судом.

Скарга до виборчої комісії може бути подана відповідним суб'єктом звернення зі скаргою у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб'єктом оскарження. Якщо порушення мало місце під час голосування, скарга може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування.

Скарга має містити:

1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга;

2) прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) або найменування суб'єкта звернення зі скаргою, адресу місця його проживання, місцезнаходження (поштова адреса), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) або найменування суб'єкта оскарження, адресу місця його проживання, місцезнаходження (поштова адреса), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб'єкта розгляду скарги;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

9) підпис суб'єкта звернення зі скаргою або його представника із зазначенням дати підписання.

Форма та зміст, а також вимоги до позовної заяви до суду визначаються Кодексом адміністративного судочинства України.

Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з обов'язковим своєчасним повідомленням суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги.

Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства.

 

 

Відповідальність за порушення законодавства України про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів

Особи, винні в порушенні законодавства про місцеві вибори, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, встановленому законом.

Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у роботі виборчої комісії, фальсифікацію виборчих документів чи підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи їх фальсифікації, голосування виборцем більше ніж один раз, незаконне знищення виборчої документації, порушення таємниці голосування та порядку фінансування виборчої кампанії (ст.ст.157-159, 159-1 КК України).

Кодексом України про адміністративні правопорушення визначена адміністративна відповідальність за порушення порядку ведення та формування Державного реєстру виборців; використання та ознайомлення зі списками виборців; проведення передвиборної агітації; надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії; замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість; ненадання копії виборчого протоколу; невиконання рішення виборчої комісії; відмову у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи; порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів (статті 212-7 - 212-20 КУпАП).

 

Участь органів прокуратури у розгляді скарг про порушення виборчого законодавства

Відповідно до статті 121 Конституції України органи прокуратури забезпечують нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина під час виконання вимог виборчого законодавства органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Участь органів прокуратури у розгляді скарг про порушення виборчого законодавства регламентована статтею 88 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у дводенний строк з дня отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення отримано ними менш як за три дні до дня голосування, у день голосування чи наступного за ним дня, - невідкладно. Про результати перевірки та вжиті заходи відповідні органи у дводенний строк повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася.

З метою забезпечення неухильного додержаннявимог закону під час проведення місцевих виборів, своєчасного та ефективного реагування на факти порушень законодавства про вибори, конституційних виборчих прав громадян, у прокуратурі Рівненської області утворено робочу групу.

Що ж до позиції органів прокуратури Рівненщини, то працівники цього наглядового відомства не втручатимуться у політичні процеси та діятимуть виключно на принципах законності та об'єктивності, неухильно виконуватимуть свої конституційні обов’язки щодо захисту інтересів держави та законних прав і свобод громадян. Безперечно, вживатимуться усі можливі заходи, щоб осіб, винних в порушенні виборчого законодавства, було притягнуто до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. Органи прокуратури використають всі сили та важелі закону, аби захистити право кожного громадянина нашого краю вільно та демократично обирати.

Прес-служба прокуратури області


Використання матеріалів прокуратури Рівненської області
дозволяється лише за умови посилання на http://pro.gov.ua