Рівненська обласна прокуратура Rivne Region Prosecutor's Office

Інформація стосовно вимог щодо політичної неупередженості державних службовців

18 квітня 2019

З метою дотримання державними службовцями вимог Закону України «Про державну службу» інформуємо.

1. Відповідно до частини 2 статті 10 Закону України «Про державну службу» державний службовець не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуті засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинуті на імідж державного органу та довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших людей;

2. Пунктом 8 частини 1 статті 4 Закону України «Про державну службу» встановлено, що державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів, зокрема політичної неупередженості - недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;

3. Частиною 1 статті 64 Закону України «Про державну службу встановлено, що за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актам у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення прави етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державни службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядю встановленому цим Законом:

4. Згідно із частиною 1 статті 63 Закону України «Про держави службу», керівник державної служби несе відповідальність за неналежни рівень службової дисципліни і здійснює повноваження щодо притягненн державних службовців до дисциплінарної відповідальності;

5. Відповідно до частини 4 статті 63 Закону України «Про держави службу», керівник державної служби, який в установленому цим Законо порядку не вжив заходів для притягнення підпорядкованого йому державног службовця по дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарни проступок, а також не подав матеріали про вчинення державним службовце адміністративного проступку, корупційного або пов’язаного з корупціє: правопорушення, злочину до органу, уповноваженого розглядати справи пр такі правопорушення, несе відповідальність згідно із законом.

Одночасно повідомляємо, згідно із пунктом 8 частини 2 статті 65 та частини 4 статті 66 Закону України «Про державну службу», за невиконання вимог щодо політичної неупередженості до державного службовця може бути застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність.

Частиною 2 статті 8 Закону України «Про державну службу» встановлено, що у разі виявлення державним службовцем під час його службової діяльності або поза її межами фактів порушення вимог цього Закону з боку державних органів, їх посадових осіб він зобов’язаний звернутися для забезпечення законності до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Міжрегіональне управління Національного агентства України
з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях