Рівненська обласна прокуратура Rivne Region Prosecutor's Office

Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців органів прокуратури Рівненської області

18 квітня 2019
ПОГОДЖЕНО
Профспілковим комітетом
прокуратури Рівненської області
28 листопада 2016 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами державних службовців органів
прокуратури Рівненської області
29 листопада 2016 року

 

ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку 
державних службовців органів прокуратури Рівненської області

 

І.       Загальні положення

1.       Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців органів прокуратури Рівненської області (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів.                 

2.       Правила визначають загальні положення  організації внутрішнього службового розпорядку державних службовців органів прокуратури Рівненської області, режиму та умов роботи, забезпечення раціонального використання робочого часу, підвищення ефективності та якості роботи.

3.       Правила затверджуються загальними зборами державних службовців органів прокуратури Рівненської області за поданням прокурора області  і виборного органу первинної профспілкової організації працівників органів прокуратури Рівненської області (далі – профспілковий комітет).

4.      Правила є обов’язковими для всіх державних службовців органів прокуратури Рівненської області та доводяться до їх відома під підпис.

 

ІІ.      Загальні вимоги щодо етичної поведінки державних службовців

1.      Державні службовці у своїй діяльності зобов’язані:

 •  дотримуватися вимог етичної поведінки;
 • дбати про професійну честь і гідність;
 • уникати  нецензурної лексики;
 • не допускати проявів зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян;
 • дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю одягу та спілкування, виявляти принциповість і витримку під час виконання своїх службових обов’язків; 
 • утримувати в порядку своє робоче місце та забезпечувати збереження державного майна, наданого в користування;
 • дотримуватися вимоги щодо заборони куріння тютюнових виробів на робочих місцях та у місцях загального користування, крім спеціально відведених місць, обладнаних кімнат.

 

IІІ.    Робочий час і час відпочинку

1.         Тривалість робочого часу державних службовців органів прокуратури Рівненської області становить 40 годин на тиждень.

У органах прокуратури Рівненської області встановлено такий службовий розпорядок:

 • початок роботи з 9 години – упродовж робочого тижня;
 • перерва на обід з 13 години до 14 години – упродовж робочого тижня (перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час працівник може відлучатися з місця роботи);
 • кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер –
 • о 18 годині 15 хвилин, у п’ятницю – о 17 годині;
 • вихідні дні – субота і неділя.

Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу, при наявності рекомендації Кабінету Міністрів України, та відповідного наказу Генерального прокурора, прокурором області може видаватися відповідний наказ про перенесення таких днів, який погоджується з профспілковим комітетом органів прокуратури області.

2.      Державні службовці можуть перебувати в робочий час за межами приміщень органів прокуратури області зі службових питань з відома безпосереднього керівника (місцевої прокуратури – керівника місцевої прокуратури чи керівника відповідного відділу місцевої прокуратури, апарату прокуратури області - керівника структурного підрозділу прокуратури області), а керівники самостійних структурних підрозділів апарату прокуратури області – прокурора області чи відповідного заступника  прокурора області.

Про свою відсутність на роботі державний службовець повідомляє безпосереднього керівника у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншими доступними способами.

У разі недотримання державним службовцем цих вимог складається акт про його відсутність на робочому місці.

При ненаданні державним службовцем доказів поважності причини відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення відповідно на ім’я керівника місцевої прокуратури чи прокурора області щодо причин своєї відсутності.

3.      У місцевих прокуратурах та структурних підрозділах  прокуратури області ведеться облік робочого часу державних службовців шляхом складання відповідальною особою табелів обліку робочого часу. Щомісячно 13 і 26 числа табель обліку робочого часу передається до підрозділу бухгалтерської служби за підписом керівника місцевої прокуратури, начальника структурного підрозділу, відповідальної за це особи і працівника кадрового підрозділу.

4.      Забороняється в робочий час відволікати державних службовців від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, не пов’язаних з основною діяльністю.

 

ІV.    Перебування державних службовців на робочому місці у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1.      Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатися до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом керівника місцевої прокуратури чи прокурора області, про який повідомляється профспілковий комітет органів прокуратури області, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні.

2.      За потреби державний службовець може залучатися до чергування у вихідні, святкові та неробочі дні та після закінчення робочого дня.

Чергування державного службовця здійснюється згідно з графіком, який затверджується наказом керівника місцевої прокуратури чи прокурора області за погодженням із профспілковим комітетом.

3.      За роботу в зазначені дні державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, що визначені законодавством про працю, або за їх заявами надаються відповідні дні відпочинку.

 

V.      Порядок доведення до відома державних службовців нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1.      Нормативно-правові акти, накази, доручення та розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

2.      Підтвердженням ознайомлення може слугувати  підпис державного службовця на документі або у журналі реєстрації документів.

3.      Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державних службовців шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті місцевих прокуратур чи  прокуратури області.

 

VI.    Охорона праці та протипожежна безпека

1.       Керівник місцевої прокуратури, прокурор області або визначена ним відповідальна особа організовує забезпечення безпечних умов праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці,   інструктування державних службовців відповідає особа, на яку покладено такий обов’язок.

2.      Державні службовці місцевих прокуратур та прокуратури області зобов’язані дотримуватися правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3.      Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 

VII.   Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

1.        Державний службовець у разі звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передає справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно особі, уповноваженій керівником місцевої прокуратури чи керівником структурного підрозділу прокуратури області, в якому працював державний службовець. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2.        Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується державним службовцем, який звільняється чи переводиться, державним службовцем, який приймає справи і майно, та в місцевій прокуратурі - керівником місцевої прокуратури та керівником відділу, якщо державний службовець працює у відділі місцевої прокуратури, в апараті прокуратури області – керівником структурного підрозділу, де працює державний службовець, та керівником відділу роботи з кадрами  прокуратури області.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

VIII. Пропускний режим

1.       Порядок допуску на територію та до адміністративних будівель місцевих прокуратур та прокуратури області регламентується окремими наказами  керівника місцевої прокуратури чи прокурора області.

2.      Вхід державних службовців органів прокуратури області до адміністративних приміщень прокуратури області здійснюється через пости (турнікети) з використанням електронної перепустки (смарт-карти) або за пред’явленням службового посвідчення, до адміністративних приміщень місцевих прокуратур та їх відділів – через системи допуску до приміщень.

 

IX.    Прикінцеві положення

1.      Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.      Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються керівником місцевої прокуратури чи прокурором області, а у випадках, передбачених чинним законодавством, спільно або за згодою з профспілковим комітетом органів прокуратури області.