Прокуратура Рівненської області Prosecutor's Office Of Rivne Region

Регламент прокуратури Рівненської області затверджений наказом №18 від 22.02.2019 року

11 січня 2018

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ прокуратури Рівненської області
22 лютого 2019  року № 18

РЕГЛАМЕНТ
прокуратури Рівненської області

1. Загальні положення 

1.1. Організація та порядок діяльності прокуратури Рівненської області (далі – прокуратура області) визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», іншими законодавчими актами, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, наказами Генеральної прокуратури України, прокуратури області, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.

1.2. Керівництво прокуратурою області здійснює прокурор Рівненської області (далі – прокурор області, керівник регіональної прокуратури). 

1.3. Прокурор області, перший заступник та заступники прокурора області організовують, спрямовують і контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорської діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції. 

1.4. Розподіл обов’язків між прокурором області, першим заступником та заступниками прокурора області, а також їх взаємозамінність визначаються наказом прокурора області. 

1.5. За координацію діяльності заступників прокурора області та структурних підрозділів регіональної прокуратури відповідає перший заступник прокурора області, якщо інше не передбачено наказом прокурора області.

1.6. Керівники структурних підрозділів прокуратури області, їх заступники безпосередньо організовують роботу в підрозділах.

1.7. Межі повноважень регіональної та місцевих прокуратур щодо виконання конституційних функцій, питання удосконалення організації роботи з певних напрямів прокурорської діяльності, за потреби, визначаються окремими наказами прокурора області.

1.8. Проекти наказів регіональної прокуратури, зміни до них готуються структурними підрозділами за напрямами діяльності за погодженням із заінтересованими самостійними структурними підрозділами, першим заступником та заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом прокуратури області (далі – першим заступником та заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків) і начальником відділу організаційного та правового забезпечення. Їх оформлення здійснюється згідно з вимогами, встановленими організаційно-розпорядчим актом Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.

У такому ж порядку здійснюється опрацювання проектів спільних з іншими органами та відомствами наказів, а також тих, які надійшли до регіональної прокуратури для погодження.

Контроль за своєчасністю підготовки проектів та перегляду відповідних наказів покладається на керівників самостійних структурних підрозділів, до компетенції яких віднесено їх розроблення. 

1.9. Накази з основних питань діяльності прокуратури області оприлюднюються на її офіційному веб-сайті згідно з вимогами та у порядку, визначеними Генеральною прокуратурою України, із додержанням вимог режиму таємності.

1.10. Зміни до Регламенту прокуратури області вносяться наказом прокурора області, що готується відділом організаційного та правового забезпечення на підставі обґрунтованих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.

1.11. Проект дисциплінарної скарги про вчинення прокурором місцевої чи регіональної прокуратури дисциплінарного проступку та відповідні матеріали готуються та збираються першим заступником, заступниками прокурора області, керівниками самостійних структурних підрозділів у разі виявлення ними підстав, передбачених ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», або ж за дорученням керівника регіональної прокуратури. 

Після підписання дисциплінарної скарги та направлення її до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, копії відповідних матеріалів передаються до підрозділу роботи з кадрами.

1.12. Проекти наказів про заохочення працівників регіональної прокуратури та місцевих прокуратур, застосування до них дисциплінарних стягнень готуються відділом роботи з кадрами у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Генеральної прокуратури України з питань організації кадрової роботи в органах прокуратури. 

1.13. Пропозиції щодо змін до структури чи штатної чисельності працівників регіональної прокуратури та місцевих прокуратур готуються відділом роботи з кадрами, на підставі пропозицій першого заступника, заступників прокурора області, керівників самостійних структурних підрозділів регіональної прокуратури та керівників місцевих прокуратур і за поданням керівника регіональної прокуратури надсилаються до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України.

1.14. Підготовка проектів подань про затвердження або внесення змін до структури та штатної чисельності працівників прокуратури області здійснюється відділом роботи з кадрами за участі відділу організаційного та правового забезпечення, а в необхідних випадках також режимно-таємної частини (на правах відділу), на підставі пропозицій першого заступника, заступників прокурора області, керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, та керівників місцевих прокуратур.

1.15. Відділ роботи з кадрами невідкладно доводить до відома першого заступника та заступників прокурора області, керівників самостійних структурних підрозділів регіональної прокуратури та керівників місцевих прокуратур  про зміни у структурі органів прокуратури, призначення на адміністративні посади, які здійснюються Генеральним прокурором, прокурором області та керівниками місцевих прокуратур, а за дорученням прокурора області – також інші накази з кадрових питань.

1.16. Внутрішній службовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Кодексом законів про працю України, Законами України «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про військовий обов’язок і військову службу» та іншими законодавчими актами, правилами внутрішнього службового розпорядку прокурорів та державних службовців, правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників, які виконують функції з обслуговування, та робітників прокуратури області.

1.17. Порядок здійснення представництва в суді прокуратури області, її посадових та службових осіб у справах, у яких прокуратура області та її посадові чи службові особи є стороною або третьою особою, встановлюється прокурором області.

1.18. Прокурор області, перший заступник та заступники прокурора області відповідно до розподілу обов’язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв за нововиявленими або виключними обставинами, а також інших процесуальних документів, у тому числі у справах, у яких прокуратура області, її посадові та службові особи беруть участь як сторони або треті особи.

1.19. Забезпечення взаємодії прокуратури області з органами прокурорського самоврядування (всеукраїнською конференцією прокурорів та Радою прокурорів України) здійснюється відділом організаційного та правового забезпечення, а з Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів – підрозділом роботи з кадрами. Порядок взаємодії з Національною академією прокуратури України здійснюється згідно з наказами Генеральної прокуратури України.

1.20. Діяльність прокуратури області здійснюється в умовах прозорості. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені прокуратури області надсилаються прес-секретарем (на правах прокурора прокуратури) за погодженням із прокурором області на підставі інформацій, наданих самостійними структурними підрозділами згідно з компетенцією, завізованих їх керівниками, першим заступником або заступниками прокурора області  відповідно до розподілу обов’язків. 
Відповідальність за достовірність і повноту наданих відомостей несуть перший заступник та заступники прокурора області, керівники самостійних структурних підрозділів, прес-секретар прокуратури області.

1.21. Прокуратура області має офіційний веб-сайт, на якому розміщується інформація про діяльність органів прокуратури області, офіційні повідомлення для засобів масової інформації, а також відомості, передбачені Законами України «Про прокуратуру», «Про доступ до публічної інформації» з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, статті 296 Цивільного кодексу України, Законів України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», а також інших нормативно-правових актів, які містять обмеження щодо поширення інформації.

Розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті прокуратури області здійснюється в порядку, визначеному наказом прокурора області.

1.22. Організаційні та навчально-методичні заходи (наради, семінари тощо) за участі керівників та працівників місцевих прокуратур за необхідності можуть проводитися прокуратурою області з використанням засобів відеоконференцзв’язку. 

 

2. Організація роботи структурних підрозділів прокуратури області

2.1. Самостійні структурні підрозділи прокуратури області – це управління, відділи, інші підрозділи на правах відділів, що відповідно до затвердженої структури прокуратури області не входять до складу інших підрозділів і підпорядковуються безпосередньо прокурору області, першому заступнику або заступникам прокурора області. 

2.2. Завдання і функції самостійних структурних підрозділів, права та обов’язки їх працівників визначаються у положеннях, які затверджуються наказами прокурора області. 

Проекти положень, наказів про їх затвердження, а також про внесення до них змін готуються самостійними структурними підрозділами упродовж місяця після відповідних структурних змін, візуються їх керівниками, заінтересованими самостійними структурними підрозділами, першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків та начальником відділу організаційного та правового забезпечення. 

Оригінали цих документів невідкладно після затвердження передаються до відділу організаційного та правового забезпечення, працівники якого ведуть їх облік. 

Упродовж п’яти робочих днів з дня підписання наказу про затвердження Положення про самостійний структурний підрозділ його примірник направляється до відповідного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України. 

2.3. Розподіл обов’язків між прокурорами (слідчими) структурних підрозділів здійснюється їх безпосередніми керівниками за погодженням із керівниками самостійних структурних підрозділів і затверджується  першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, а в структурних підрозділах підпорядкованих прокурору області – останнім.

У цих документах визначаються службові обов’язки кожного прокурора або слідчого, закріплюються за ними напрями роботи, а також залежно від покладених повноважень – місцеві прокуратури, передбачається взаємозамінність.

2.4. Оригінали документів про розподіл обов’язків після їх затвердження невідкладно передаються до відділу організаційного та правового забезпечення, працівники якого ведуть їх облік.  

2.5. Посадові обов’язки державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування, закріплюються у посадових інструкціях. Посадові інструкції державних службовців підписуються їх безпосередніми керівниками, погоджуються керівниками самостійних структурних підрозділів, першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків та затверджуються прокурором області, а працівників, які виконують функції з обслуговування, – керівниками самостійних структурних підрозділів.

Примірники посадових інструкцій державних службовців невідкладно після їх затвердження передаються до відділу роботи з кадрами.

2.6. Робота структурних підрозділів прокуратури області організовується, як правило, за територіальним та функціональним (предметним) принципами, з урахуванням теоретичної підготовки та практичного досвіду працівників, із закріпленням за ними спеціалізації, місцевих прокуратур та конкретних напрямів. 

2.7. Прокурори структурних підрозділів регіональної прокуратури у межах повноважень забезпечують:

 •  вжиття заходів до підвищення ефективності роботи місцевих прокуратур на закріплених напрямах, усунення наявних недоліків, у тому числі шляхом підготовки листів орієнтовного та інформаційного характеру, листів із зауваженнями, ініціювання обговорення проблемних питань прокурорсько-слідчої діяльності на нарадах у регіональній прокуратурі, виїздів до місцевих прокуратур; 
 • систематичне вивчення цих питань;
 • надання практичної та методичної допомоги працівникам закріплених прокуратур, їх стажування у структурних підрозділах регіональної прокуратури. 

2.8. Структурні підрозділи регіональної прокуратури роботу на відповідних напрямах діяльності організовують з урахуванням наказів, інших організаційно-розпорядчих документів, планів роботи Генеральної прокуратури України, прокуратури області, рішень нарад, доручень керівництва Генеральної прокуратури України, прокуратури  області. 

2.9. Узгодженість у роботі структурних підрозділів обов’язкова при здійсненні спільних заходів, зокрема:

 • виконанні наказів, інших організаційно-розпорядчих документів, завдань і доручень Генеральної прокуратури України;
 • розробці наказів, інших організаційно-розпорядчих документів прокуратури області та їх виконанні;
 • плануванні роботи, підготовці планових і позапланових завдань або доручень керівникам місцевих прокуратур;
 • підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів для участі прокурора області у засіданнях обласних органів державної влади, матеріалів до нарад у прокурора області, а також інших заходів за його участі;
 • підготовці матеріалів, організації та проведенні нарад, а також при виконанні прийнятих за їх результатами рішень;
 • вивченні та узагальненні практики прокурорсько-слідчої діяльності;
 • організації та проведенні виїздів до місцевих прокуратур;
 • підготовці документів до органів державної влади, правоохоронних та інших органів;
 • розгляді звернень та запитів, вирішення яких належить до компетенції кількох самостійних структурних підрозділів;
 • підготовці пропозицій щодо оптимальної структури та штатної чисельності прокуратури області та місцевих прокуратур;
 • опрацюванні та підготовці пропозицій до проектів законів та інших нормативно-правових актів, інформаційних листів, листів орієнтовного характеру, пам’яток;
 • підвищенні кваліфікації прокурорів.

2.10. Забезпечення комплексного підходу при плануванні роботи, проведенні нарад у прокурора області, підготовці аналітичних матеріалів із різних напрямів прокурорської діяльності, здійсненні контролю виконання, організації виїздів працівників кількох самостійних структурних підрозділів до місцевих прокуратур, а також в інших випадках за дорученням прокурора області здійснюється відділом організаційного та правового забезпечення.  

2.11. Семінари та інші навчально-методичні заходи за участі працівників місцевих прокуратур проводяться самостійними структурними підрозділами регіональної прокуратури відповідно до плану роботи, рішень нарад у прокурора області. 
В інших випадках такі заходи здійснюються за рапортом першого заступника або заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, погодженим із прокурором області. 

2.12. Пропозиції, які ініціюються щодо змін у законодавстві, усунення прогалин, неузгодженостей, виявлених під час виконання конституційних функцій, з необхідним обґрунтуванням і наданням редакцій проектів законодавчих актів розробляються самостійними структурними підрозділами та надаються до відділу організаційного та правового забезпечення завізовані першим заступником або заступником прокурора області та керівником відповідного структурного підрозділу. 
Пропозиції до Генеральної прокуратури України надсилаються за підписом прокурора області та після їх попереднього обговорення.

 

3. Планування роботи

3.1. План роботи прокуратури області складається на квартал. У плані відповідно до покладених функцій та наданих законом повноважень передбачаються заходи з найбільш актуальних питань та щодо виконання першочергових завдань органів прокуратури, зокрема перевірки стану додержання вимог законодавства, стану організації роботи на окремих напрямах у місцевих прокуратурах, структурних підрозділах прокуратури області, а також надання практичної допомоги керівникам місцевих прокуратур, заходи аналітичного та навчально-методичного характеру.
До плану роботи додаються список працівників органів прокуратури, які викликаються на стажування, та графік виїздів працівників регіональної прокуратури до місцевих прокуратур.

3.2. Пропозиції до плану роботи, списку осіб, які викликаються на стажування, графіку виїздів працівників регіональної прокуратури до місцевих прокуратур подаються до відділу організаційного та правового забезпечення  не пізніше 15 числа останнього місяця поточного кварталу керівниками самостійних структурних підрозділів за погодженням із першим заступником або заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків. 

Такі пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності проведення перевірок стану додержання вимог законодавства, перевірок діяльності місцевих прокуратур, структурних підрозділів регіональної прокуратури, надання практичної допомоги керівникам місцевих прокуратур, заходів аналітичного, навчально-методичного характеру, стажування працівників органів прокуратури області. 

Якщо запропонований захід належить до компетенції кількох самостійних структурних підрозділів, включення його до плану ініціатором попередньо погоджується з іншими підрозділами.

Спірні питання щодо обґрунтованості окремих пропозицій структурних підрозділів вирішуються відділом організаційного та правового забезпечення з першим заступником або заступниками прокурора області, а при необхідності – прокурором області.

3.3. При плануванні заходів застосовується диференційований підхід до залучення місцевих прокуратур, виходячи зі стану законності, поширеності порушень прав і свобод громадян та інтересів держави на відповідній території, а також з урахуванням їх загального навантаження.  

3.4. За наслідками опрацювання пропозицій відділом організаційного та правового забезпечення формується проект плану роботи прокуратури області, який візується керівниками самостійних структурних підрозділів, залучених до його виконання, першим заступником та заступниками прокурора області, підписується начальником відділу організаційного та правового забезпечення та затверджується прокурором області.  

3.5. Не пізніше 25 числа останнього місяця поточного кварталу план роботи разом зі списком осіб, які викликаються на стажування, графіком виїздів, відділом організаційного та правового забезпечення передається для організації виконання першому заступнику та заступникам прокурора області, керівникам самостійних структурних підрозділів і надсилається до місцевих прокуратур.   

3.6. Упродовж кварталу зміни до плану роботи за необхідності вносяться наказом прокурора області, який готується відділом організаційного та правового забезпечення на підставі рапорту першого заступника або заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо прокурору області, а стосовно стажування підпорядкованих працівників – і за погодженням з начальником відділу роботи з кадрами. 
Про внесення таких змін відділ організаційного та правового забезпечення невідкладно інформує осіб, яких вони стосуються.  

3.7. Виконання планового заходу завершується: 

 • перевірка додержання вимог законодавства – складанням доповідної записки прокурору області за підписом першого заступника або заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо прокурору області, а у разі виявлення суттєвих порушень вимог законодавства  з обов’язковим  внесенням пропозицій про реалізацію результатів перевірок на рівні прокурора області;
 • вивчення проблемних питань прокурорської діяльності – складанням відповідного аналітичного документа (доповідної записки, аналізу, узагальнення) за підписом виконавця, погодженого з керівником самостійного структурного підрозділу та затвердженого першим заступником або заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків. У разі складання такого документа самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим безпосередньо прокурору області, він підписується його керівником;
 • перевірка стану організації роботи на певних напрямах у місцевих прокуратурах чи надання практичної допомоги їх керівникам – складанням доповідної записки прокурору області, його першому заступнику або заступнику відповідно до розподілу обов’язків за підписом працівника (працівників), яким (якими) здійснювався виїзд. Доповідь прокурору області про результати виконання вказаних планових заходів здійснюється за рішенням першого заступника або заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків за наявності суттєвих недоліків у роботі місцевих прокуратур або у зв’язку із внесенням пропозицій про розгляд результатів перевірки чи надання практичної допомоги керівникам місцевих прокуратур на рівні прокурора області, прийняття ним управлінського рішення або ініціювання прийняття рішення з кадрових питань;
 • навчально-методичні заходи – складанням рапорту про їх проведення прокурору області за підписом керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за здійснення заходу, погодженого із першим заступником або заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків;
 • проведення стажування – складанням документів, передбачених організаційно-розпорядчим документом Генеральної прокуратури України щодо проходження стажування (плану стажування, затвердженого прокурором області чи його першим заступником або заступниками згідно з розподілом обов’язків, протоколу оперативної наради за результатами його проведення  у разі її проведення та складання протоколу, характеристики особи, яка проходила стажування, за підписом керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за його здійснення, затвердженої прокурором області, першим заступником або заступниками прокурора області згідно з розподілом обов’язків).

3.8. Доповідні записки, аналітичні та інші документи про виконання планових заходів повинні містити конкретні пропозиції щодо їх реалізації (розгляду на нараді, надсилання керівникам місцевих прокуратур листів орієнтовного та інформаційного характеру, листів із зауваженнями, внесення документів реагування, інформування вищих органів державної влади, правоохоронних органів тощо). 

3.9. Про виконання планового заходу перший заступник та заступники прокурора області, керівники самостійних структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих прокурору області, особисто доповідають прокурору області з внесенням відповідних пропозицій щодо шляхів реалізації відповідних матеріалів.

3.10. Виконання планового заходу в повному обсязі повинно бути завершено у місяці, визначеному у плані. 
У разі неможливості виконання заходу, у тому числі у встановлений строк, керівник відповідного самостійного структурного підрозділу не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінця місяця звертається до прокурора  області з рапортом, погодженим його першим заступником або заступником відповідно  до розподілу обов’язків, для прийняття рішення про продовження строку виконання. Копія такого рапорту невідкладно передається до відділу організаційного та правового забезпечення.

3.11. Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових заходів покладається на першого заступника та заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, щодо стажування працівників органів  прокуратури – на відділ роботи з кадрами, а загальний контроль – на відділ організаційного та правового забезпечення.

3.12. Після виконання планового заходу керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують невідкладну, але не пізніше трьох робочих днів, передачу копій відповідних документів (доповідних записок, узагальнень, аналізів, рапортів тощо) до відділу організаційного та правового забезпечення. 
Контроль за виконанням планового заходу завершується цим підрозділом лише після передачі копій усіх документів, що свідчать про його остаточну реалізацію (протоколів нарад, листів, інформацій, унесених документів реагування тощо). 

3.13. Відділ організаційного та правового забезпечення прокуратури області впливає на стан планування роботи, вивчає обґрунтованість пропозицій самостійних структурних підрозділів та їх відповідність вимогам наказів Генеральної прокуратури України та цього Регламенту, вносить пропозиції щодо удосконалення якості та процедури планування, надає прокурору області інформацію про стан виконання планових заходів.

 

4. Порядок надсилання до місцевих прокуратур листів, завдань та доручень 

4.1. З метою організації виконання планових заходів самостійними структурними підрозділами готуються завдання, які надсилаються до місцевих прокуратур за підписом прокурора області, першого заступника або заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків у строк, необхідний для якісного виконання, але, як правило, не пізніше ніж за місяць до встановленого терміну. 

Якщо плановий захід стосується компетенції кількох структурних підрозділів, надсилається одне спільне завдання, відповідальність за підготовку якого покладається на першого виконавця, зазначеного у плані.

4.2. Надання місцевим прокуратурам (прокуратурі) позапланових завдань та інших доручень з контрольним строком їх виконання здійснюється тільки за підписом прокурора області. Якщо листи орієнтовного, інформаційного характеру або листи із зауваженнями містять конкретні доручення або визначають строки виконання, вони розцінюються як позапланові завдання і надсилаються на місця у такому ж порядку.

4.3. За підписом першого заступника та заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків можуть також надаватися та надсилатися: 

 • завдання на виконання рішень нарад у прокурора області;
 • завдання на виконання доручень прокурора області, у тому числі для забезпечення належної підготовки до нарад під його головуванням; 
 • листи орієнтовного та інформаційного характеру, а також про надання пропозицій чи інформації у зв’язку з проведенням навчально-методичних заходів;
 • листи із зауваженнями, у тому числі за результатами виїздів до місцевих прокуратур;
 • листи про надіслання загальних методичних рекомендацій для прокурорів із метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності, затверджених Генеральним прокурором, інших документів методичного характеру, схвалених науково-методичною радою;
 • листи про виклик заступників керівників, начальників відділів або працівників регіональних прокуратур для участі в організаційних, навчально-методичних заходах прокуратури області;  
 • доручення щодо розгляду звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, повідомлень у засобах масової інформації у конкретних провадженнях (справах).

4.4. Усі завдання та листи, зазначені у пунктах 4.1. 4.3. до підпису керівництвом прокуратури області візуються виконавцями та керівництвом самостійних структурних підрозділів, після чого  надаються для вивчення до відділу організаційного та правового забезпечення (крім зазначених в останньому абзаці пункту 4.3 та листів про виклик заступників керівників, начальників відділів та працівників місцевих прокуратур для проходження стажування).

Завдання повинні чітко формулюватися, в них даються методичні рекомендації з питань проведення перевірок, встановлюється термін виконання з урахуванням того, щоб реалізація матеріалів була б завершена у строк, передбачений планом роботи, рішенням наради.

4.5. Працівники відділу організаційного та правового забезпечення з’ясовують, чи додержано вимоги цього Регламенту при оформленні документа, чи відповідає його зміст положенням законодавства, у тому числі антикорупційного, а також наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України, та за відсутності зауважень візують, а після підпису і реєстрації відповідним підрозділом присвоюють порядковий номер із відміткою «окв». 

Перший примірник такого документа не пізніше наступного дня після відправлення передається до відділу організаційного та правового забезпечення. 

4.6. Витребування від підпорядкованих прокуратур інформації, а також даних, що містяться у статистичній звітності та інформаційних системах органів прокуратури, не допускається.

4.7. За необхідності систематичного одержання від місцевих прокуратур відомостей про проведену роботу за підписом прокурора області їм надсилаються завдання з періодичними строками інформування прокуратури області. 

Виконання таких завдань припиняється за рішенням прокурора області на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого першим заступником або заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків та керівником відділу організаційного та правового забезпечення.

Відділ організаційного та правового забезпечення у взаємодії із самостійними структурними підрозділами прокуратури області систематично вивчає доцільність виконання завдань із періодичними строками інформування, вносить відповідні пропозиції. 

4.8. Надсилання документів, передбачених пунктами 4.1, 4.2, абзацами другим-сьомим пункту 4.3 та абзацом першим пункту 4.7, без реєстрації у відділі організаційного та правового забезпечення забороняється. 

Про листи, завдання, доручення, підготовлені з порушенням установлених цим Регламентом вимог, відділ документального забезпечення повідомляє відділ організаційного та правового забезпечення і повертає такі документи виконавцям. У разі суперечностей питання вирішується прокурором області.

4.9. За наявності інформації про направлення листів, завдань та доручень усупереч встановленому порядку чи таких, що не відповідають вимогам організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України, прокуратури області, керівник відділу організаційного та правового забезпечення доповідає прокурору області для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття відповідних заходів реагування.

 

5. Організація проведення нарад

5.1. Керівництвом регіональної прокуратури, керівниками структурних підрозділів проводяться оперативні наради за потреби обговорення питань додержання вимог законодавства та діяльності органів прокуратури, у тому числі виконання організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та прокуратури області, організації роботи структурних підрозділів регіональної прокуратури та місцевих прокуратур, результатів перевірок, надання практичної допомоги, заходів аналітичного характеру, звітів прокурорських працівників про виконання службових обов’язків, виконавської та трудової дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку тощо.

За необхідності до участі у проведенні нарад запрошуються керівники та працівники місцевих прокуратур, у тому числі в режимі відеоконференцзв’язку.

Порядок денний оперативної наради складається та підписується відповідальною за організацію її проведення особою.

5.2. За рішенням прокурора області за участі його першого заступника та заступників, керівників самостійних структурних підрозділів та інших працівників прокуратури області проводяться апаратні  наради для визначення невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності.

5.3. Періодично, як правило, двічі на рік, на нарадах, у тому числі за участі керівників місцевих прокуратур, підводяться підсумки роботи. У прийнятих рішеннях визначаються заходи з найважливіших питань діяльності органів прокуратури області та завдання на наступний період.

5.4. До участі в нарадах у керівництва регіональної прокуратури за необхідності та за згодою запрошуються керівники і посадові особи інших державних органів.

5.5. Проведення оперативних (апаратних) нарад у прокурора області організовується відділом організаційного та правового забезпечення або за його дорученням іншими структурними підрозділами. 

5.6. Після прийняття рішення прокурором області про проведення оперативної (апаратної) наради, відповідний структурний підрозділ, до компетенції якого відносяться питання, які плануються до обговорення, готує проект рішення та необхідні матеріали, у тому числі аналітичні, статистичні (об’єктивні дані про роботу підпорядкованих прокуратур чи підрозділів регіональної прокуратури, списки осіб, звіти яких пропонується заслухати тощо).

Вказані матеріали повинні містити характеристику стану законності та об’єктивну (як позитивну, так і критичну) оцінку прокурорсько-слідчої діяльності підрозділів регіональної прокуратури, місцевих прокуратур, що ґрунтуються на критеріях, визначених наказами Генеральної прокуратури України. У проекті рішення також мають бути вказані причини недоліків і прорахунків, конкретні завдання, способи та строки їх виконання, перелік виконавців та особа, на яку покладається контроль.

5.7. Матеріали підготовки до оперативних (апаратних) нарад у прокурора області підписуються виконавцями, візуються керівниками структурних підрозділів, першим заступником чи заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, а ті, що містять статистичні дані – начальником відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи. Зазначені особи несуть відповідальність за якість, достовірність, об’єктивність і повноту підготовлених матеріалів.

5.8. Матеріали підготовки до оперативних нарад першим заступником, заступниками прокурора області, керівниками самостійних структурних підрозділів подаються до відділу організаційного та правового забезпечення не пізніше як за п’ять діб до визначеної прокурором області дати проведення такої наради.

5.9. Відділ організаційного та правового забезпечення опрацьовує та здійснює контроль за повнотою та якістю матеріалів та документів, що подаються структурними підрозділами прокуратури області на розгляд оперативних (апаратних) нарад у прокурора області, систематизує, та, за необхідності, доопрацьовує надані матеріали, готує проекти протоколу оперативної (апаратної) наради та відповідних організаційно-розпорядчих документів. У разі неякісної підготовки матеріалів за рапортом керівника підрозділу організаційного та правового забезпечення матеріали повертаються виконавцям на доопрацювання, одночасно прокурором області може бути прийнято рішення щодо перенесення дати проведення засідання.

5.10. Результати оперативної (апаратної) наради оформлюються протоколом упродовж п’яти робочих днів із часу її проведення за підписом головуючого лише у разі прийняття рішень та визначення конкретних заходів.

Підписаний протокол зберігається у відділі організаційного та правового забезпечення. 

Якщо такі рішення не приймалися та заходи не визначалися, у книзі обліку таких нарад фіксується дата проведення наради, склад учасників, розглянуті питання.

Примірники протоколів оперативних (апаратних) нарад, а також видані на їх підставі організаційно-розпорядчі документи після підпису надсилаються відділом організаційного та правового забезпечення для виконання керівникам місцевих прокуратур, передаються першому заступнику, заступникам прокурора області, керівникам самостійних структурних підрозділів регіональної прокуратури відповідно до прийнятого рішення.

5.11. Контроль за якісним, своєчасним виконанням рішень оперативних (апаратних) нарад у прокурора області та ефективністю їх реалізації покладається на першого заступника та заступників прокурора області, відділ організаційного та правового забезпечення; у першого заступника та заступників прокурора області – на керівників самостійних структурних підрозділів; у структурних підрозділах – на їх керівників. 

Документи, що свідчать про остаточну реалізацію рішень, прийнятих нарадами у прокурора області, у визначені ними строки надаються до відділу організаційного та правового забезпечення.

5.12. Відділ організаційного та правового забезпечення здійснює загальний контроль за виконанням рішень оперативних (апаратних) нарад у прокурора області. З цією метою на кожне рішення оперативної (апаратної) наради у прокурора області заводиться окрема контрольна справа, у якій накопичуються усі документи, що свідчать про остаточну реалізацію рішень, прийнятих нарадами у прокурора області (доповідні записки, узагальнення, вивчення, рапорти тощо). Перші примірники таких документів у визначені рішеннями строки надаються до відділу організаційного та правового забезпечення.

5.13. Доповідні записки про виконання рішення оперативних нарад у прокурора області, що надійшли від керівників місцевих прокуратур, передаються до відділу організаційного та правового забезпечення. Цим підрозділом забезпечується надання вказаних документів на розгляд першого заступника, заступників прокурора області, керівників самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо прокурору області для організації вивчення повноти та якості виконання і підготовки рапорту про можливість зняття рішення засідання наради з контролю.

5.14. Рішення оперативних (апаратних) нарад, проведених у  прокурора області, знімаються з контролю на підставі рапорту першого заступника або заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо прокурору області, завізованого керівником відділу організаційного та правового забезпечення.

5.15. Якщо контроль за виконанням рішення наради покладався на кількох заступників прокурора або здійснювався безпосередньо прокурором області, такий рапорт готується відділом організаційного та правового забезпечення на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.

5.16. Рішення нарад у першого заступника та заступників прокурора області, керівників структурних підрозділів знімаються з контролю на підставі рапортів тих працівників, на яких покладався контроль.

5.17. У разі неналежного виконання прийнятого нарадою рішення або окремих заходів контроль у цій частині продовжується в такому ж порядку.

5.18. Рішення про зняття з контролю або ж про продовження контролю виконання визначених заходів приймається у місячний строк від передбаченої у протоколі оперативної (апаратної) наради останньої дати.

5.19. Облік оперативних (апаратних) нарад, проведених прокурором області, здійснюється відділом організаційного та правового забезпечення. У разі організації проведення наради у прокурора області за його дорученням іншим структурним підрозділом для забезпечення її обліку інформується відділ організаційного та правового забезпечення з наданням відповідних документів.

У самостійних структурних підрозділах ведеться облік оперативних нарад, проведених першим заступником та заступниками прокурора області, а також керівництвом структурного підрозділу. Такі обліки щомісячно подаються керівниками самостійних структурних підрозділів до відділу організаційного та правового забезпечення.

5.20. Організація та проведення оперативних нарад із питань прокурорсько-слідчої діяльності в окремих кримінальних провадженнях, а також контроль за їх виконанням здійснюються з додержанням вимог                    статті 222 Кримінального процесуального кодексу України.

5.21. Прокурором області, його першим заступником та заступниками відповідно до розподілу обов’язків з метою координації діяльності правоохоронних органів в регіоні з питань протидії злочинності проводяться спільні наради.

5.22. Порядок організації роботи з координації діяльності правоохоронних органів, взаємодії органів прокуратури із суб’єктами протидії злочинності визначається положенням, затвердженим спільним наказом Генерального прокурора, керівників інших правоохоронних органів, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України. 

5.23. За організаційне забезпечення підготовки та проведення спільних нарад у прокурора області відповідає управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області, як підрозділ з питань нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності, або залежно від винесених на обговорення питань – інші самостійні структурні підрозділи прокуратури області згідно з компетенцією чи вказівкою прокурора області. 

Організаційне забезпечення підготовки і проведення таких нарад у першого заступника чи заступників прокурора області здійснює самостійний структурний підрозділ за їх дорученням. 

5.24. Управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області, або інші самостійні структурні підрозділи прокуратури області згідно з компетенцією чи вказівкою прокурора області, готує проект постанови спільної наради, необхідні матеріали, у тому числі аналітичні та статистичні (об’єктивні дані про роботу правоохоронних органів регіону та їх структурних чи територіальних підрозділів, списки учасників та запрошених осіб, інформації яких пропонується заслухати, інші документи).

Вказані матеріали повинні містити характеристику стану протидії злочинності, об’єктивну (як позитивну, так і критичну) оцінку ефективності правоохоронної діяльності, наявні у ній проблемні питання та запропоновані шляхи їх вирішення конкретні та, як правило, спільні узгоджені заходи, строки і органи, на які покладається їх виконання.

5.25. Матеріали підготовки до спільних нарад під головуванням  прокурора області підписуються виконавцями, візуються керівниками структурних підрозділів, першим заступником чи заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, а ті, що містять статистичні дані – начальником відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи. Зазначені особи несуть відповідальність за якість, достовірність, об’єктивність і повноту підготовлених матеріалів.

5.26. Відповідальний самостійний структурний підрозділ організовує участь у спільній нараді запрошених осіб. Після проведення наради за необхідності доопрацьовує постанову (рішення) і передає її першому заступнику чи заступнику прокурора області відповідно до розподілу обов’язків для підпису головуючим та учасниками наради, після чого надсилає її виконавцям і складає протокол.

5.27. За результатами вивчення стану додержання законності в діяльності територіальних органів міністерств, відомств керівництвом прокуратури області можуть проводитися інші спільні наради за участі керівників відповідних органів. На таких нарадах заслуховуються інформації, звіти, виступи учасників та ухвалюються узгоджені рішення.

5.28. Постанови спільних нарад підписуються головуючим та іншими учасниками упродовж п’яти робочих днів з часу проведення, у цей же термін після підписання надсилаються для організації виконання учасникам наради та керівникам місцевих прокуратур. Примірник постанови спільної наради упродовж п’яти робочих днів з моменту підписання надсилається до відповідного підрозділу Генеральної прокуратури України.

5.29. Постанови спільних нарад, проведених під головуванням прокурора області, підписуються ним після візування відповідним першим заступником та заступниками прокурора області, а за його вказівкою і начальником відділу організаційного та правового забезпечення.

5.30. У постановах нарад повинні передбачатися конкретні та, як правило, спільні узгоджені заходи, строки і органи, на які покладається їх виконання. 

5.31. Контроль за своєчасним і якісним виконанням органами прокуратури постанов спільних нарад, проведених під головуванням прокурора області, покладається на першого заступника та заступників прокурора області, відділ організаційного та правового забезпечення, а під головуванням першого заступника та заступників прокурора області – на керівників самостійних структурних підрозділів прокуратури області. Контроль виконання рішень нарад по відомствах забезпечується їх керівниками.

У відповідних самостійних структурних підрозділах на кожну постанову спільної наради заводиться окрема контрольна справа, в якій акумулюються всі матеріали, що стосуються контролю за виконанням розроблених заходів (аналізи, статистичні дані, інформації від правоохоронних та інших органів, доповідні записки, рапорти тощо).

5.32. Виконання узгодженого заходу у повному обсязі має бути завершено у тому місяці, який визначено у постанові.

5.33. Повно та всебічно виконані постанови спільних нарад знімаються з контролю прокурором області або виконувачем його обов’язків на підставі обґрунтованого рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого відповідним першим заступником та заступниками прокурора області, начальником відділу організаційного та правового забезпечення, а нарад, проведених під головуванням першого заступника та заступників прокурора області, – цими заступниками на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу.

5.34. У випадку неналежного виконання узгоджених заходів, термін їх виконання у такому ж порядку може бути продовжений прокурором області, виконувачем його обов’язків або першим заступником чи заступником прокурора області, який головував на нараді.

Рішення про зняття з контролю або продовження контролю виконання визначених заходів приймається у місячний строк від передбаченої у ньому останньої дати.

5.35. Листи керівникам правоохоронних та інших державних органів, підпорядкованим прокурорам про зняття постанов спільних нарад з контролю або його продовження готує управління нагляду у кримінальному провадженні, чи інший самостійний структурний підрозділ прокуратури області згідно з компетенцією чи вказівкою прокурора області.

5.36. Облік спільних нарад, проведених прокурором області, його першим заступником та заступниками, покладається на відділ організаційного та правового забезпечення. Для забезпечення ведення такого обліку самостійним структурним підрозділом, який організовував проведення спільної наради, у п’ятиденний строк з дня підписання до цього підрозділу надаються копії протоколів та рішень нарад.

Облік спільних нарад та прийнятих ними рішень, контроль за станом організації цієї роботи у місцевих прокуратурах здійснюється самостійними структурними підрозділами. 

 

6. Організація розгляду документів

6.1. Приймання, реєстрація, розгляд та проходження документів, звернень і запитів, порядок доступу до публічної інформації у регіональній прокуратурі здійснюється відповідно до вимог законодавства, організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури України, розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури, запитів на інформацію, а також цього Регламенту. 

6.2. Розгляд звернень та запитів народних депутатів України, звернень комітетів Верховної Ради України здійснюється згідно з вимогами законодавства та організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України, які регулюють порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури. 

6.3. Заяви і повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та/або правопорушення, пов’язаного з корупцією, заяви та клопотання учасників кримінального провадження, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування вирішуються у регіональній прокуратурі відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, Закону України «Про запобігання корупції», організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів Генеральної прокуратури України.

6.4. Адвокатські запити розглядаються в порядку і строки, встановлені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», кримінальним процесуальним законодавством, організаційно-розпорядчими документами з питань розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури. 

6.5. Усі звернення та депутатські запити, що надійшли до регіональної прокуратури України, підлягають попередньому розгляду. Після реєстрації у відділі документального забезпечення звернення та запити передаються до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів. Працівники цього підрозділу перевіряють правильність оформлення звернень та запитів, належність порушених у них питань до компетенції органів прокуратури. 

6.6. Звернення громадян, оформлені без додержання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», із відповідними роз’ясненнями відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів повертаються заявникам.

6.7. Звернення громадян із питань, які не належать до повноважень органів прокуратури, відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів надсилаються за належністю до відповідного органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно цим підрозділом у встановлений законом строк повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.

6.8. Звернення громадян, за результатами розгляду яких не приймалися рішення керівниками місцевих прокуратур і у яких не оскаржуються дії чи рішення працівників регіональної прокуратури, відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів надсилаються для розгляду до місцевих прокуратур, якщо вирішення порушених у зверненнях питань належить до компетенції місцевих прокуратур.

6.9. За зверненнями, розгляд яких належить до компетенції регіональної прокуратури відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів визначає структурний підрозділ, уповноважений на вирішення порушених питань, після чого повертає зазначені звернення до відділу документального забезпечення для подальшого спрямування. 

6.10. У разі неправильного визначення структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у зверненні питань, таке звернення на підставі рапорту виконавця, погодженого безпосереднім керівником, з обґрунтуванням прийнятого рішення невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня отримання, повертається до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.

Депутатські звернення та запити у таких випадках на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу та резолюції першого заступника чи заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків невідкладно передаються безпосередньо до структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у них питань. Копія рапорту одночасно направляється до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.

6.11. Адвокатські запити у разі неправильного визначення виконавця на підставі рапорту керівника структурного підрозділу невідкладно передаються до підрозділу, до компетенції якого належить їх розгляд.

6.12. У спірних випадках відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів звернення і запити передаються першому заступнику прокурора області для встановлення порядку їх розгляду.

6.13. Звернення (повідомлення) про вчинення прокурорами дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у їх об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, неправомірне втручання у їх службову діяльність, перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а також про посягання на життя, здоров’я, житло та майно їх і їхніх близьких родичів, пов’язаних зі службовою діяльністю прокурора, невідкладно передаються прокурору області.

6.14. Примірники законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів відділом   документального забезпечення передаються до відділу організаційного та правового забезпечення для реєстрації, обліку та зберігання, а за необхідності – для ознайомлення і розгляду керівництвом прокуратури області. 

Якщо у цих правових актах містяться конкретні доручення, пропозиції чи рекомендації прокуратурі області, вони невідкладно передаються до відділу організаційного та правового забезпечення для доповіді прокурору області.

6.15. Проекти нормативно-правових актів, які надходять для вивчення, передаються у відділ організаційного та правового забезпечення для підготовки доручень прокурора області щодо порядку опрацювання цих документів. 

У разі підготовки за результатами опрацювання таких проектів пропозицій чи висновків, останні оформляються та надсилаються до Генеральної прокуратури України в порядку, передбаченому п. 2.12. цього Регламенту.

6.16. Листи про участь у пленарних засіданнях Рівненської обласної ради, а також інших заходах, організованих Рівненською обласною радою чи Рівненською обласною державною адміністрацією, передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення для підготовки доручень прокурора області щодо порядку опрацювання цих документів та участі у заходах.

6.17. Підрозділами документального забезпечення та організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів вхідна кореспонденція двічі на день подається на розгляд керівництву прокуратури області відповідно до розподілу обов’язків.

6.18. Первинний розгляд документів здійснюється керівництвом регіональної прокуратури, керівниками самостійних структурних підрозділів, як правило, у день їх надходження, але не пізніше наступного робочого дня. 

На них вчиняються резолюції, в яких визначаються виконавці, строки та чіткий порядок вирішення, ставиться дата і підпис. 

У своїх резолюціях перший заступник, заступники прокурора області визначають виконавцями керівників структурних підрозділів, які їм підпорядковані згідно з розподілом обов’язків,  а керівники структурних підрозділів – безпосередньо підпорядкованих працівників. 

Залучення структурних підрозділів, підпорядкованих прокурору області або іншому заступнику прокурора області, до розгляду документів здійснюється прокурором області на підставі рапорту першого заступника, заступника прокурора області або керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого прокурору області, про необхідність такого залучення.

У разі направлення документа для виконання до місцевих прокуратур та інших відомств за належністю на текстах законів, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, наказів Генеральної прокуратури України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також в інших необхідних випадках резолюція вчиняється на окремому аркуші.

6.19. Прокурору області документи, звернення та запити подаються, як правило, через підрозділ організаційного та правового забезпечення, який їх опрацьовує, за необхідності доповідає та готує проекти резолюції щодо порядку їх виконання (крім тих, які опрацьовує відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів).

6.20. Прокурору області або виконувачу його обов’язків подаються на розгляд:

 • документи і звернення, що надійшли від Президента України, Глави Адміністрації Президента України та його заступників, Генерального прокурора та його заступників, Голови Верховної Ради України та його заступників, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністрів України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, голів Конституційного Суду України, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України та їх заступників, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу, Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, голів Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, директорів Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Міністра внутрішніх справ України, Міністра оборони України, Міністра юстиції України, голів Служби безпеки України та їх заступників,  Національної поліції України, Голови Ради прокурорів України, Голови та членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, керівників і заступників керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних секретарів міністерств, голів Верховної Ради та Уряду Автономної Республіки Крим та їх заступників, представника Президента України в Автономній Республіці Крим, а також звернення від комітетів Верховної Ради України, голів обласних рад і державних адміністрацій, державних установ зарубіжних країн і міжнародних організацій (їх представництв), голів апеляційних, місцевих загальних, адміністративних і господарських судів, керівників регіональних прокуратур та правоохоронних органів обласного рівня, оперативна інформація про стан злочинності Головного управління Національної поліції в Рівненській області, Головних управлінь Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної фіскальної служби у Рівненській області;
 • спеціальні повідомлення керівників місцевих прокуратур про тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, інші кримінальні правопорушення, які набули в суспільстві негативного резонансу;
 • звернення та запити народних депутатів України, депутатські звернення і запити депутатів місцевих рад обласного рівня;
 • звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, скарги на дії та рішення першого заступника та заступників прокурора області;
 • інші документи і звернення з актуальних питань, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації.

6.21. Після вчинення прокурором області резолюції документи, які надійшли від Президента України, Глави Адміністрації Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також ті, виконання яких Генеральним прокурором чи прокурором області взято на особливий контроль чи на контроль, начальником відділу документального забезпечення невідкладно передаються до відділу організаційного та правового забезпечення чи відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів відповідно для постановки на контроль, після чого надаються виконавцям через відділ документального забезпечення.

6.22. Першому заступнику та заступникам прокурора області відповідно до розподілу обов’язків подаються на розгляд:

 • документи і звернення від керівника Служби з питань звернень громадян Адміністрації Президента України, керівників управлінь і відділів апарату Верховної Ради України, представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників Уповноваженого Президента України з прав дитини, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу, Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, заступників керівників міністерств, державних комітетів, інших центральних органів державної виконавчої влади, заступників голів Рівненської обласної державної адміністрації і Рівненської обласної ради, голів районних державних адміністрацій і районних рад, міських голів, листи від начальників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України (департаментів, управлінь, відділів) та обласних органів влади;
 • супровідні листи керівників місцевих прокуратур із документами реагування в обласні органи та відомства, інформації щодо виконання нарад, які знаходяться на їх контролі, копії позовів, заяв, скарг до суду, у яких прокуратура області або її посадові особи є відповідачами чи суб’єктами оскарження;
 • відповіді на підписані ними документи прокурорського реагування, звернення щодо дій чи рішень, прийнятих керівниками та прокурорами структурних підрозділів прокуратури області, керівниками місцевих прокуратур, повторні звернення.

Перший заступник та заступники керівника регіональної прокуратури розглядають також звернення, які потребують вирішення у порядку статті 214 КПК України (у тому числі звернення, в яких містяться вимоги про притягнення до кримінальної відповідальності, внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань), за винятком звернень, які подаються прокурору області.

6.23. Документи і звернення, передбачені пунктом 6.20 цього Регламенту, вирішення яких належить до компетенції кількох структурних підрозділів, підпорядкованих різним заступникам прокурора області, передаються на розгляд прокурору області, який визначає виконавців.

6.24. Керівникам самостійних структурних підрозділів прокуратури області згідно з компетенцією передаються на розгляд повторні звернення щодо дій чи рішень, прийнятих їхніми підлеглими, а також звернення, які потребують надання роз’яснень повноважень органів прокуратури та вимог законодавства, інформації про виконання доручень прокуратури області, що стосуються у конкретних цивільних, господарських, адміністративних справах, кримінальних провадженнях, матеріалах та зверненнях, а також копії документів реагування.
Цим керівникам також надаються для опрацювання аналізи і узагальнення, рішення спільних нарад, що надійшли з місцевих прокуратур.  

6.25. До відділу організаційного та правового забезпечення передаються для вивчення копії протоколів оперативних нарад, наказів про розподіл обов’язків між керівництвом місцевих прокуратур та з інших питань організації роботи таких прокуратур, доповідні записки про виконання рішень нарад у прокурора області. У разі необхідності цим підрозділом готуються проекти доручень керівництва прокуратури області про порядок та строки опрацювання вказаних документів, з ними ознайомлюються структурні підрозділи регіональної прокуратури. 
За наявності зауважень підрозділом забезпечення діяльності керівництва разом з іншими структурними підрозділами готуються листи щодо усунення виявлених недоліків.

6.26. Надходження документів та звернень від керівництва регіональної прокуратури до безпосередніх виконавців не повинно перевищувати двох робочих днів, а звернень і запитів народних депутатів України –  забезпечується невідкладно.

6.27. Якщо у резолюції визначено кількох виконавців, доведення її змісту, своєчасне та якісне виконання, продовження строків, підготовка відповіді, підпис у керівництва регіональної прокуратури покладається на першого виконавця. 

6.28. Документи, звернення, депутатські запити  розглядаються у строки, визначені законодавством та організаційно-розпорядчими актами Генеральної прокуратури України. Документи, у яких не вказано строк виконання, або ті, строк виконання яких безпосередньо не визначено законодавством, виконуються упродовж 30 календарних днів із моменту їх реєстрації у регіональні прокуратурі.

Якщо рішення з поважних причин не може бути прийнято у визначений строк, керівником самостійного структурного підрозділу, який є виконавцем (першим виконавцем), подається керівництву прокуратури області рапорт про продовження строку виконання, готується попередня відповідь. 

У разі подання прокурору області такий рапорт обов’язково візується першим заступником чи заступником прокурора області згідно розподілу обов’язків.

Частини до відповіді надаються виконавцями першому виконавцю не пізніше ніж за 3 робочі дні до закінчення визначеного у резолюції строку або строку надання відповіді, а у випадках стислих термінів виконання – невідкладно або у строк, визначений першим виконавцем.

6.29. У разі несвоєчасного надання частини до документа із контрольним строком виконання одним із визначених у резолюції виконавців на нього покладається обов’язок продовження строку розгляду, а за рішенням керівництва регіональної прокуратури – підготовка, візування та подання на підпис загальної інформації чи відповіді заявнику.

6.30. У разі тимчасової відсутності працівника регіональної прокуратури службові документи, звернення і запити, провадження за якими не закінчено, а при звільненні чи переведенні до іншого структурного підрозділу або органу прокуратури усі наявні документи, звернення і запити передаються для виконання іншим працівникам у порядку, визначеному організаційно-розпорядчим документом Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури. 

6.31. Документи з одного самостійного структурного підрозділу до іншого передаються через відділ документального забезпечення прокуратури області за згодою їх керівників за рапортом працівника, якому доручено виконання, погодженим керівником самостійного структурного підрозділу, а в разі незгоди – за письмовим дорученням прокурора області, його першого заступника чи заступника відповідно до розподілу обов’язків. 

6.32. Передача документів, щодо яких контроль встановлено прокурором області, його першим заступником чи заступниками, здійснюється лише за їх погодженням.

6.33. Усі документи, що подаються на підпис керівництву регіональної прокуратури, мають бути завізовані безпосередніми виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів, а прокурору області – також першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків (крім самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо прокурору області). 

6.34. Документи, які містять пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства, попередньо погоджуються в підрозділі організаційного та правового забезпечення, а в разі наведення статистичних даних – також у підрозділі ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи прокуратури області.

6.35. Відповіді на звернення, розглянуті прокурором області, на запити народних депутатів України готуються і надсилаються за підписом прокурора області. За дорученням прокурора області відповіді на розглянуті ним звернення можуть надаватися за підписом його першого заступника чи заступників.

6.36. За дорученням прокурора області відділ організаційного та правового забезпечення перевіряє якість, обґрунтованість окремих документів, що подаються йому на підпис, дотримання встановленого порядку їх підготовки та відповідність вимогам Інструкції з діловодства в органах прокуратури України. 

6.37. Відповіді на документи, звернення, розглянуті прокурором області, у тому числі на запити, звернення та листи народних депутатів України, депутатів обласної ради, звернення громадян з особистого прийому прокурора області, а також підготовлені за наслідками перевірок документи прокурорського реагування, що вносяться на ім’я перших керівників міністерств, інших центральних та обласних органів державної влади, правоохоронних та контролюючих органів готуються і надсилаються за підписом прокурора області. У разі відсутності прокурора області відповіді на розглянуті ним звернення можуть надаватися за підписом особи, яка виконує його обов’язки.

6.38. Документи, що потребують особистої доповіді, подаються на підпис прокурору області його першим заступником чи заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів, а також в окремих випадках тими працівниками, яким прокурор області надавав конкретні доручення.  

6.39. За відсутності необхідності особистої доповіді зазначені документи після візування в установленому порядку та долучення необхідних матеріалів надаються на підпис прокурору області.

6.40. Першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до їх компетенції підписуються документи, визначені у пункті 6.22, а також відповіді про відхилення первинних звернень громадян (тих, які вперше по суті вирішуються в прокуратурі області і по яких раніше відповіді надавалися за підписом керівника місцевої прокуратури).

6.41. Рішення за зверненням з особистого прийому першого заступника, заступників прокурора області приймаються і відповідь надається тим з них, до компетенції якого, згідно з розподілом, належить вирішення порушених у зверненні питань. Проект відповіді перед підписом має бути завізований тим із заступників прокурора області, який на особистому прийомі отримав звернення. У разі прийняття рішення безпосередньо прокурором області відповідь попередньо візується обома заступниками.

6.42. Документи, адресовані на ім'я Генерального прокурора, його першого заступника та заступників, скеровуються виключно за підписом прокурора області або виконувача обов’язків. Документи, адресовані на ім'я керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, можуть скеровуватись за підписами першого заступника та заступників прокурора області.

Документи, адресовані на ім'я прокурора області, його першого заступника та заступників, скеровуються виключно за підписами керівників місцевих прокуратур. Документи, адресовані на ім'я керівників структурних підрозділів апарату прокуратури області, можуть скеровуватись за підписами першого заступника чи заступників керівників місцевих прокуратур.

6.43. Керівниками самостійних структурних підрозділів та їх заступниками підписуються:

 • листи та інші документи, адресовані керівникам місцевих прокуратур, їх першим заступникам та заступникам у конкретних цивільних, господарських, адміністративних справах, кримінальних провадженнях, матеріалах та зверненнях із встановленням контролю або без такого;
 • листи про надіслання до прокуратури області для вивчення наглядових проваджень за зверненнями;
 • листи та інші документи, адресовані органам виконавчої влади, правоохоронним і контролюючим органам, установам, відомствам та організаціям регіонального рівня без зазначення посадової особи адресата; 
 • супровідні листи до документів, підписаних керівництвом прокуратури області;
 • листи щодо направлення конкретних звернень до місцевих прокуратур та за належністю до відповідних органів без зазначення посадової особи адресата та встановлення контролю за їх розглядом;
 • відповіді на задоволені звернення громадян, а також про роз’яснення їм вимог чинного законодавства, а також у випадках, коли провадження за зверненнями раніше припинено.

Керівником підрозділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів також підписуються листи про направлення належним розпорядникам запитів на публічну інформацію, відповіді за результатами розгляду таких запитів.

6.44. Керівниками відділів у складі управління підписуються документи:

 • листи та інші документи, адресовані керівникам місцевих прокуратур, їх першим заступникам та заступникам без встановлення контролю, а також про надання інформації щодо стану досудового розслідування у конкретних кримінальних провадженнях, розгляду звернень, розгляду судами справ, виконання рішень за позовами, які перебувають на контролі у прокуратурі області;
 • листи та інші документи, адресовані установі, відомству, організації без зазначення посадової особи адресата (за винятком органів обласного рівня, що підписується керівником самостійного структурного підрозділу);
 • відповіді на задоволені звернення громадян, про роз’яснення їм вимог чинного законодавства, а також у випадках, коли провадження за зверненнями раніше припинено.

6.45. Прокурори відділів підписують:

 • процесуальні документи, винесені у процесі виконання повноважень, передбачених ст. 36 КПК України, за результатами розгляду клопотань, скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування;
 • доповідні записки, довідки та інші документи, складені безпосередньо ними за наслідками виконання службових обов’язків на закріплених напрямах роботи.

6.46. Накази, завдання, доручення, листи та інші обов’язкові до виконання документи за підписом керівництва регіональної прокуратури у разі необхідності негайного направлення до місцевих прокуратур передаються факсимільним зв’язком із центрального факсу або електронною поштою зі спеціально визначеної електронної адреси через відділ документального забезпечення. У такому ж порядку можуть передаватися відповіді за результатами розгляду електронних звернень громадян, запитів на інформацію.

6.47. Надсилання факсимільним зв’язком або електронною поштою термінових документів, які підлягають реєстрації у підрозділі організаційного та правового забезпечення, безпосередньо структурними підрозділами забороняється.

6.48. Усі документи, передані та прийняті факсимільним зв’язком або електронною поштою, підлягають обов’язковій реєстрації. 

Оригінали переданих факсимільним зв’язком або електронною поштою документів надсилаються адресату в порядку, встановленому організаційно-розпорядчим документом Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.

6.49. Копіювання організаційно-розпорядчих документів, планів роботи Генеральної прокуратури України, прокуратури області, протоколів нарад у Генерального прокурора, його першого заступника або заступників, прокурора області, його першого заступника або заступників, а також інших важливих документів за підписом керівництва Генеральної прокуратури України, прокуратури області здійснюється підрозділом документального забезпечення у першу чергу.

6.50. Матеріали кримінальних та наглядових проваджень витребовуються від місцевих прокуратур та інших правоохоронних органів листами за підписом прокурора області, відповідного першого заступника та заступників прокурора області, на яких покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх розслідуванні.

6.51. Матеріали кримінальних проваджень, інформації про стан досудового розслідування та прокурорського нагляду, у тому числі у формі процесуального керівництва, витребовуються структурними підрозділами, на які безпосередньо не покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні, лише за обґрунтованим рапортом заступника прокурора області, який відповідає за організацію роботи підрозділу, до компетенції якого належать ці питання, з додержанням зазначених у пункті 6.50. вимог.

6.52. Матеріали кримінальних проваджень, які надійшли у зв’язку із реалізацією прокурором повноважень, передбачених КПК України, реєструються у відповідних книгах обліку, передбачених організаційно-розпорядчим документом Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури. 

6.53. У разі доставки матеріалів кримінальних проваджень кур’єром передача їх із рук у руки без відповідної реєстрації та обліку відділом документального забезпечення забороняється. 

6.54. Повернення матеріалів кримінальних проваджень місцевим прокуратурам та іншим правоохоронним органам здійснюється з обов’язковим додержанням зазначеного порядку обліку. 

6.55. Кримінальні провадження, у яких проводиться досудове розслідування та особі повідомлено про підозру, можуть перебувати на вивченні не більше 10 календарних днів з дня надходження у підрозділ, до компетенції якого належить безпосереднє вивчення кримінальних проваджень, за винятком випадків, коли кримінальним процесуальним законодавством встановлені більш стислі строки прийняття відповідних процесуальних рішень, а кримінальні провадження, у яких особам не повідомлено про підозру, – не більше 15 календарних днів. 

За умови значного обсягу матеріалів у цих провадженнях строк їх вивчення може бути продовжено першим заступником або заступником прокурора області, до компетенції якого належить організація нагляду за додержанням законів при їх провадженні на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, у якому кримінальне провадження перебуває на вивченні, але не більше ніж 25 календарних днів. 

6.56. Строк перебування на вивченні закритих кримінальних проваджень або тих, досудове розслідування у яких зупинено, не може перевищувати                     30 календарних днів.

6.57. Матеріали кримінальних проваджень, за результатами вивчення яких прийняті рішення, що не переривають перебіг процесуальних строків або наслідком яких є відновлення досудового розслідування, повертаються органам, від яких вони надійшли, не пізніше наступної доби з часу прийняття цих рішень. 

6.58. Контроль за виконанням прийнятих рішень та наданих вказівок у кримінальних провадженнях до їх повного виконання забезпечується  керівниками відповідних структурних підрозділів та прокурорами, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у порядку, визначеному КПК України.

6.59. Керівниками самостійних структурних підрозділів до першого числа кожного місяця першому заступнику та заступникам прокурора області відповідно до розподілу обов’язків подаються списки витребуваних матеріалів кримінальних проваджень із метою забезпечення контролю за додержанням порядку їх витребування та строків вивчення.

6.60. Матеріали кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється слідчими прокуратури області та наглядові провадження за ними для перевірок чи вивчення надаються тільки з письмового дозволу прокурора області, його першого заступника чи заступників відповідно до розподілу обов’язків та з додержанням вимог КПК України.

6.61. За необхідності здійснення подальшого контролю наглядові провадження, заведені на підставі повідомлень про резонансні злочини, які взято на контроль керівництвом регіональної прокуратури, передаються від одного структурного підрозділу до іншого через працівника, відповідального за ведення діловодства у структурному підрозділі, за рапортом, погодженим керівником самостійного структурного підрозділу, який розглядається невідкладно.

6.62. Наглядове провадження, заведене у підрозділі міжнародно-правового співробітництва за матеріалами кримінального провадження стосовно особи, виданої в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, у тому числі тимчасово виданої особи, за рапортом керівника цього підрозділу, погодженого першим заступником або заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, передається до відповідного структурного підрозділу регіональної прокуратури для забезпечення прийняття законного процесуального рішення у такому кримінальному провадженні.

6.63. Наглядові провадження, матеріали перевірок та інші документи, необхідні для вивчення, доповіді керівництву регіональної  прокуратури або зняття з контролю, у встановлений строк безперешкодно надаються до відділу організаційного та правового забезпечення, роботи з кадрами, підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, документального забезпечення, а також працівникам, які проводять службові розслідування згідно з вимогами організаційно-розпорядчих документів прокуратури області. 

Відповідальність за своєчасність надання документів і матеріалів покладається на керівників структурних підрозділів.

 

7. Організація контролю виконання

7.1. З метою забезпечення своєчасності і повноти виконання організаційних заходів та розгляду документів у регіональній прокуратурі встановлюється контроль виконання. Його здійснення передбачає невідкладне доведення завдань, доручень та документів до відома виконавців, обов’язковість інформування відповідного керівника про хід та результати виконання, зняття виконання з контролю та облік цієї роботи.   

7.2. Про встановлення контролю виконання обов’язково зазначається у планах роботи, протоколах нарад у керівництва регіональної прокуратури і керівників структурних підрозділів. Контроль за виконанням завдань, доручень та організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та прокуратури області встановлюється прокурором області. 

7.3. Першим заступником та заступниками прокурора області встановлюється контроль за виконанням завдань і доручень, інших документів передбачених пунктом 4.3 Регламенту документів, надісланих за їх підписом керівникам місцевих прокуратур. 

7.4. Першим заступником та заступниками прокурора області, керівниками самостійних структурних підрозділів може також встановлюватися контроль за виконанням документів та звернень, розгляд яких віднесено до їх компетенції. У цьому випадку ними самостійно визначається порядок здійснення контролю.

7.5. Контроль за станом організації та здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях і підтримання у них обвинувачення встановлюється прокурором області, його першим заступником чи заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів, до компетенції яких віднесено здійснення нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування, у тому числі у формі процесуального керівництва. Питання про припинення контролю за матеріалами кримінальних проваджень вирішується цими ж особами. 

7.6. Установлення періодичності направлення керівниками місцевих прокуратур інформацій за дорученнями у конкретних кримінальних провадженнях з метою здійснення постійного контролю за якістю їх розслідування не допускається.

7.7. Відділ організаційного та правового забезпечення здійснює загальний контроль виконання документів, взятих на контроль прокурором області, а також заходів, визначених планами роботи Генеральної прокуратури України та прокуратури області, рішеннями нарад у Генерального прокурора, що надійшли для виконання, та прокурора області.

7.8. Контроль за своєчасністю, якістю та повнотою розгляду і вирішення звернень і запитів у регіональній прокуратурі здійснюється першим заступником, заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, керівниками структурних підрозділів.

Забезпечення загального контролю за дотриманням порядку і строків вирішення звернень і запитів народних депутатів України, в тому числі що надійшли з Генеральної прокуратури України із встановленням контролю за їх розглядом, депутатів обласної ради, а також звернень з особистого прийому керівництва регіональної  прокуратури  покладається на відділ  організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.

Відділ документального забезпечення здійснює контроль за станом діловодства у структурних підрозділах регіональної прокуратури та місцевих прокуратур відповідно до організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури. 

7.9. Усі документи, взяті на контроль прокурором області, беруться на облік відділом організаційного та правового забезпечення, відділом  організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів відповідно, після чого  через відділ документального забезпечення прокуратури області невідкладно передаються виконавцям.

7.10. Документи, за виконанням яких встановлено контроль, беруться також на облік у структурних підрозділах. Безпосереднє виконання контрольних документів забезпечується керівником структурного підрозділу.

Керівники структурних підрозділів невідкладно повідомляють відділ організаційного та правового забезпечення або відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів про працівника, якому доручено виконання заходів та документів, та результати їх виконання, за якими відділом організаційного та правового забезпечення чи відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів здійснюється загальний контроль відповідно до пунктів 7.7. та 7.8. Регламенту.

7.11. Якщо у взятих на контроль документах не встановлено строку їх виконання, вони розглядаються у визначені законодавством строки, але не більше 30 календарних днів із моменту реєстрації.

7.12. Узятий на контроль документ вважається виконаним, якщо порушені у ньому питання вирішено у повному обсязі, зроблено доповідь керівництву регіональної прокуратури, вжито необхідних заходів реагування, надіслано відповідь. У день виконання або не пізніше наступного робочого дня копії матеріалів, які засвідчують виконання документа, передаються до відділу організаційного та правового забезпечення для зняття з контролю, про що цим підрозділом робиться відмітка на примірнику документа. 

7.13. Прокурором області встановлюється особливий контроль за розглядом документів, що надійшли від Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та секретаря Ради національної безпеки і оборони України та Генерального прокурора. Особливий контроль може встановлюватися прокурором області і в інших випадках. 

Документи, за виконанням яких встановлено особливий контроль, обліковуються відділом організаційного та правового забезпечення окремо. 

7.14. Відповідальність за організацію, своєчасність і повноту розгляду документів, узятих на особливий контроль, покладається безпосередньо на першого заступника та заступників прокурора області в межах компетенції, керівників самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо прокурору області.

7.15. Про виконання документів, узятих на особливий контроль, перший заступник та заступники прокурора області доповідають прокурору області не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення встановленого строку їх розгляду, за виключенням термінових. За результатами доповіді прокурор області приймає рішення про зняття документа з контролю або його продовження.

7.16. У випадку продовження Генеральною прокуратурою України контролю за виконанням одночасно продовжується контроль виконання у регіональній прокуратурі. У цьому випадку додаткові інформації надсилаються до Генеральної прокуратури України у встановлені прокурором області строки, до прийняття остаточного рішення.

Відділом організаційного та правового забезпечення відповідні доручення, які надійшли через Генеральну прокуратуру України, знімаються з контролю, у разі надходження відповідного листа. 

7.17. У випадку недотримання вимог щодо порядку, якості та строків виконання заходів та документів, звернень та запитів, які взяті на контроль, відділи організаційного та правового забезпечення, організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, інформують керівника регіональної прокуратури рапортами з пропозиціями щодо вжиття відповідних заходів.

7.18. Наглядові провадження після зняття документів з контролю повертаються до відділу документального забезпечення прокуратури області.

7.19. Відділом організаційного та правового забезпечення керівництву прокуратури області щотижнево надається інформація про стан виконання документів, взятих на контроль (особливий) прокурором області, а відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів – щодо вирішення депутатських звернень і запитів. 

7.20. Матеріали розгляду депутатських звернень і запитів, звернень з особистого прийому керівництва прокуратури області у день виконання або не пізніше наступного робочого дня передаються до підрозділу з організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів для зняття з контролю або його продовження, про що робиться запис на копії відповіді.

Цей підрозділ щомісяця інформує відповідних керівників самостійних структурних підрозділів прокуратури області про суттєві порушення порядку та строків розгляду і вирішення зазначених звернень, а в разі виявлення систематичності таких порушень – прокурора області, його першого заступника чи заступника відповідно до розподілу обов’язків.

 

8. Організація виїздів та викликів працівників регіональних прокуратур

8.1. Виїзди до місцевих прокуратур для перевірок стану організації роботи проводяться відповідно до планів роботи прокуратури області, рішень нарад у прокурора області або за його рішенням (дорученням) з урахуванням стану справ у конкретній прокуратурі.

8.2. Практична допомога керівникам місцевих прокуратур надається відповідно до планів роботи прокуратури області, рішень нарад у прокурора області або за його дорученням, як правило, з урахуванням стану справ у конкретній прокуратурі, зокрема нетривалого часу перебування на посаді, недостатнього практичного досвіду роботи керівника прокуратури чи відповідного структурного підрозділу, а також за ініціативою керівників прокуратур, які її потребують.

8.3. Перевірки стану організації роботи у місцевих прокуратурах на окремих напрямах плануються і проводяться у випадках, коли наявні дані свідчать про суттєві недоліки або якщо застосовані раніше заходи не сприяли досягненню реальних результатів.

8.4. Позапланові виїзди з метою проведення перевірок у місцевих  прокуратурах чи піднаглядних їм органах та установах здійснюються тільки за рішенням (дорученням) прокурора області або за рапортом першого заступника чи заступника прокурора області, який погоджено прокурором області. Копія такого рапорту після погодження керівництвом регіональної прокуратури невідкладно передається до відділу організаційного та правового забезпечення, який веде облік виїздів працівників регіональної прокуратури до місцевих прокуратур. 

8.5. За наявності на доповідних записках, аналізах, узагальненнях та інших матеріалах резолюції прокурора області про проведення такої перевірки виїзд у відрядження здійснюється на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, завізованого у відділі організаційного та правового забезпечення і погодженого першим заступником або заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.

8.6. Перевірки стану організації роботи місцевих прокуратур із кількох напрямів, а також надання практичної допомоги їх керівникам проводяться відповідними структурними підрозділами, як правило, одночасно.

8.7. Виїзди для перевірок за зверненнями громадян, зверненнями та запитами народних депутатів України, повідомленнями у засобах масової інформації про порушення законів, з метою вивчення матеріалів кримінальних проваджень  здійснюються за рішенням прокурора області, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу.

8.8. У такому ж порядку здійснюються виїзди для проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, підтримання публічного обвинувачення в судах, участі у розгляді справ у порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства, у навчально-методичних заходах.

8.9. При організації перевірки у місцевій прокуратурі стану організації роботи на основних напрямах прокурором області визначається керівник відповідної групи. За рішенням керівника групи до проведення такої перевірки можуть залучатися працівники місцевих прокуратур.

8.10. Організація виїздів працівників самостійних структурних підрозділів у відрядження покладається на їх керівників, керівників груп, першого заступника або заступників прокурора області, які відповідають за якість виїздів, належну і своєчасну підготовку документів за їх результатами.

8.11. Виїзд для перевірки, надання практичної допомоги за участі працівників кількох самостійних підрозділів здійснюється за наказом прокурора області або його першого заступника, проект якого готується відділом організаційного та правового забезпечення за пропозиціями керівників самостійних структурних підрозділів.

8.12. Виїзд працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу здійснюється на підставі рапорту його керівника за погодженням прокурора області, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків. Рапорти про виїзди для проведення перевірок або надання практичної допомоги попередньо візуються у відділі організаційного та правового забезпечення.

Після підписання оригінали таких рапортів невідкладно передаються до відділу фінансування та бухгалтерського обліку, а копії – до відділу організаційного та правового забезпечення для забезпечення обліку виїздів. 

8.13. Залучення до проведення перевірок працівників місцевих прокуратур здійснюється на підставі листа прокурора області, його першого заступника або заступника відповідно до розподілу обов’язків або заступника, який керує виїздом, адресованого керівнику місцевої прокуратури.

8.14. До початку виїзду для проведення перевірки, надання практичної допомоги складається план. План перевірки стану організації роботи на кількох напрямах затверджується керівником групи, в інших випадках – першим заступником або заступником прокурора області чи керівником самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо прокурору області. 

8.15. Необхідність складання планів проведення виїздів, передбачених пунктами 8.7, 8.8 Регламенту, визначається у кожному конкретному випадку прокурором області, його першим заступником або заступником відповідно до розподілу обов’язків.

8.16. Інструктаж працівників, які відряджаються, здійснюється керівником групи, а в разі виїзду працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу – його керівником. 

8.17. Результати перевірок, надання практичної допомоги відображаються у доповідних записках, а виїздів, передбачених пунктами 8.7, 8.8 Регламенту, – у довідках. У цих документах у стислій формі викладається об’єктивна оцінка стану справ на місцях; окреслюються наявні тенденції; вказуються позитивні результати роботи, виявлені порушення, їх причини, роль та вплив керівників структурних підрозділів і прокуратур; зазначається, яку практичну допомогу реально надано; наводяться конкретні висновки та пропозиції. До них можуть долучатися статистичні дані та інші необхідні матеріали.

8.18. За наслідками спільного виїзду працівників кількох самостійних  структурних підрозділів для проведення перевірки чи надання практичної допомоги складаються окремі доповідні записки.  

8.19. За результатами перевірки стану організації роботи у місцевій прокуратурі на основних напрямах, а також при здійсненні інших виїздів, об’єднаних спільною метою, на підставі довідок за окремими напрямами керівником групи чи його заступником складається зведена доповідна записка, яка підписується керівником та членами групи. 

8.20. Про проведення та результати перевірки органів та установ, піднаглядних місцевій прокуратурі, працівник регіональної прокуратури обов’язково інформує керівника відповідної прокуратури.

8.21. З доповідною запискою (довідкою) за результатами перевірки, надання практичної допомоги під підпис ознайомлюється керівник прокуратури, якому вручається її примірник. 

При відмові керівника прокуратури від підпису доповідної записки (довідки) працівник (працівники), яким (якими) здійснюється виїзд, зазначає про це у відповідному документі та невідкладно доповідає (доповідають) керівництву регіональної прокуратури.

У разі незгоди керівника прокуратури з викладеними фактами чи висновками та надання письмових заперечень вони долучаються до доповідної записки (довідки).  

8.22. Результати виїзду, як правило, розглядаються (обговорюються) на місці. За матеріалами щодо результатів виїзду, у тому числі наданими запереченнями, упродовж п’яти робочих днів здійснюється доповідь керівництву регіональної прокуратури для прийняття остаточного рішення щодо їх реалізації.
Прокурору області першим заступником або заступниками, керівниками структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих прокурору області доповідаються результати виїздів, проведених на виконання планів роботи прокуратури області, рішень оперативних нарад у прокурора області, за його дорученням чи вказівкою, під керівництвом першого заступника або заступників прокурора області.

Результати інших виїздів керівниками самостійних структурних підрозділів доповідаються керівництву регіональної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків. За результатами доповіді прокурор області, його перший заступник або заступники приймають рішення щодо реалізації результатів виїздів. 
Упродовж трьох робочих днів після доповіді копії доповідних записок, а також інші матеріали щодо реалізації виїздів (протокол оперативної наради у керівника прокуратури, внесені документи реагування) передаються до відділу організаційного та правового забезпечення. 

8.23. Перевірки стану організації роботи у структурних підрозділах регіональної прокуратури проводяться за наказом прокурора області з додержанням вимог, передбачених пунктами 8.14, 8.16, 8.17, 8.19, 8.21 цього Регламенту.

8.24. Виїзди працівників регіональної прокуратури у закордонні службові відрядження здійснюються згідно з організаційно-розпорядчим документом Генеральної прокуратури України з питань організаційно-протокольного забезпечення заходів міжнародного співробітництва в органах прокуратури. 

8.25. Працівники регіональної прокуратури, яким надано допуск та доступ до державної таємниці, письмово повідомляють режимно-таємну частину про виїзд у службове відрядження за кордон із зазначенням мети відрядження. Упродовж трьох робочих днів після повернення із відрядження вони з’являються до режимно-таємної частини для проведення співбесіди.

Інструктаж таких працівників перед виїздом за кордон та співбесіди після повернення проводяться керівником режимно-секретного органу регіональної прокуратури.

8.26. Виклик до регіональної прокуратури керівників місцевих прокуратур здійснюється на підставі листа прокурора області або виконувача його обов’язків. 

8.27. Виклик до прокуратури області заступників керівників місцевих прокуратур, начальників відділів та інших працівників місцевих прокуратур здійснюється першим заступником або заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків у порядку, передбаченому пунктом 4.3 цього Регламенту, а в разі ініціювання виклику підрозділами, безпосередньо підпорядкованими прокурору області, – прокурором області.

8.28. Виклик до регіональної прокуратури працівників прокуратур нижчого рівня для включення їх до складу слідчої групи або групи прокурорів, які виконуватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, здійснюється у виняткових випадках за листом прокурора області на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого першим заступником або заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.

 

9. Робота з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистики. Забезпечення статистичною інформацією

9.1. Керівники самостійних структурних підрозділів у межах компетенції:   

 • забезпечують контроль за своєчасним, повним і достовірним внесенням до інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» відомостей про прокурорську діяльність та її результати; об’єктивним відображенням у Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового розслідування процесуальних рішень; надходженням інформації про судове рішення щодо особи у кримінальному провадженні;
 • організовують перевірки об’єктивності показників звітності про прокурорську роботу місцевих прокуратур, їх відповідності даним інформаційних систем.   

9.2. Відділом ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи в порядку контролю здійснюються перевірки стану первинного обліку, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформаційної системи щодо обліку роботи прокурора, звітності у структурних підрозділах регіональної прокуратури та місцевих прокуратур. 

9.3. Цим підрозділом щомісячно формуються аналітично-статистичні збірники про стан та структуру кримінальних правопорушень в регіоні, результати прокурорської роботи, примірники яких надаються керівництву регіональної прокуратури, керівникам самостійних структурних підрозділів, а керівникам інших структурних підрозділів – відповідна статистична інформація, що стосується діяльності на певному напрямі. 

9.4. При здійсненні виїздів до місцевих прокуратур, підготовці до проведенні підсумкових нарад та в інших необхідних випадках відділ ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи готує відповідні статистичні дані в порівнянні із загальнообласними, загальнодержавними та минулих періодів.

9.5. Звітність про стан протидії злочинності та прокурорсько-слідчої діяльності, інформаційно-аналітичні матеріали з цих питань щомісячно оприлюднюються на офіційному веб-сайті регіональної прокуратури.

 

10. Робота щодо методичного забезпечення прокурорської діяльності

10.1. Керівники самостійних структурних підрозділів упродовж п’яти  робочих днів після надходження методичних рекомендацій, підготовлених Генеральною  прокуратурою України, Національною академією прокуратури України, вживають заходи щодо їх розповсюдження серед працівників регіональної та місцевих прокуратур. 

Один примірник методичних рекомендацій надається до відділу організаційного та правового забезпечення. 

Контроль за використанням та впровадженням у практичній діяльності документів методичного спрямування здійснюється самостійним структурним підрозділом регіональної прокуратури згідно з компетенцією.

10.2. Перший заступник, заступники прокурора області, керівники структурних підрозділів,  місцевих прокуратур, за необхідності, з урахуванням наявних у прокурорській діяльності проблем та на підставі попередньо проведеного ґрунтовного вивчення, можуть готувати пропозиції до Генеральної прокуратури України та (або) Національної академії прокуратури України щодо необхідності розробки документів методичного спрямування з певної тематики прокурорської діяльності.

10.3. При надходженні з місцевих прокуратур чи підготовці за власною ініціативою таких пропозицій в регіональній прокуратурі, відповідний структурний підрозділ прокуратури області опрацьовує їх та в разі доцільності у тридцятиденний строк передає до відділу організаційного та правового забезпечення для доповіді прокурору області.

10.4. Підготовлені структурними підрозділами прокуратури області пропозиції щодо необхідності підготовки методичних документів, після доповіді прокурору області та відповідного схвалення, надсилаються до структурних підрозділів Генеральної прокуратури України для їх подальшого розгляду у визначеному для таких документів порядку.

10.5. Під час виїздів до місцевих прокуратур для проведення перевірок чи надання практичної допомоги працівниками регіональної прокуратури вивчається стан методичного забезпечення органів прокуратури та ефективності використання документів методичного спрямування у практичній діяльності місцевих прокуратур.

10.6. Відділом організаційного та правового забезпечення здійснюється вивчення стану роботи з методичного забезпечення органів прокуратури області, ефективності використання у практичній діяльності методичних документів, формуються списки методичних рекомендацій, що надійшли з Генеральної прокуратури України та Національної академії прокуратури України.

Відділ організаційного та правового забезпечення 
прокуратури Рівненської області